تحلیل فضایی شاخص‌های عمده اشتغال زنان در کشور

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر که از نوع توصیفی ـ تحلیلی بود، با هدف تحلیل فضایی و تعیین جایگاه هر یک از استان‌های کشور به لحاظ بهره‌مندی از شاخص‌های اشتغال زنان و تبیین میزان شکاف بین مناطق کشور در زمینه بهره‌مندی از شاخص‌های مذکور انجام شد. اطلاعات مربوط به 16 شاخص‌ مورد بررسی در زمینه اشتغال زنان، از مستندات سال 1389 مرکز آمار کشور جمع‌آوری شد. در این مطالعه استان‌های کشور بر اساس شاخص‌های اشتغال زنان با استفاده از روش‌های آماری و مدل TOPSIS تحلیل شد. در این تحلیل از نرم افزارهای SPSS و ArcGIS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در بین استان‌های کشور از لحاظ بهره‌مندی از شاخص‌های اشتغال زنان نابرابری و شکاف زیادی وجود دارد. نتایج تحلیل خوشه‌ای نشان داد، 20 درصد استان‌های کشور در سطوح بسیار بهره‌مند و بهره‌مند، حدود 13 درصد در سطح نسبتاً بهره‌مند (متوسط) و حدود 67 درصد در سطوح محروم و بسیار محروم واقع شده‌اند. نهایتاً نتایج تحلیلی پژوهش بر اساس نمایش توزیع فضایی با استفاده از نرم‌افزار ArcGIS، نشان داد که میزان بهره‌مندی از شاخص‌های اشتغال زنان در مناطق شمال غرب و شمال شرق ایران مطلوب‌تر و در مناطق مرکزی (به استثناء استان اصفهان) و جنوبی (جنوب، جنوب‌شرق و جنوب‌غرب) کشور وضعیت نامطلوبی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial analysis of the major employment indicators of women in Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed Hedayatollah Nouri 1
  • Davood Jomeini 2
  • Alireza Jamshidi 3
1 ....
2 ....
3 ...
چکیده [English]

The aim of the present study, as a descriptive analytical study, is spatial analysis and determination of position of each province of Iran in regard to women employment, and to explain the gap between the different regions of the country .Data on ] 6 indicators of women employment was gathered from 20 I 0 documentations of Iran Statistics Center. Data were analyzed using SPSS software, TOPSIS Model and ArcGIS software. The results showed that there are wide gaps among the provinces regarding women employment indicators. The result of the cluster analysis indicated that in general, about 20 percent of the provinces were in very enjoyed and enjoyed level, about ]3 percent in moderate level and about 67 percent in deprived and very deprived level. Finally, the analytic results of the study, based on display of spatial distribution using ArcG IS showed that the amount of enjoyment of women's employment in northwest, east and north east of Iran is more desirable and in the central regions (except Isfahan) and southern regions they have an undesirable situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indicators of employment
  • Women
  • Development
  • spatial analysis
  • Iran's provinces