واکاوی نقش زنان در توسعه محلی پایدار، رویکردی زیست‌شناختی در احیاء منابع زیست محیطی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

هدف این پژوهش در سه سطح جهانی، ملی و محلی تعریف شده که در سطح محلی این پژوهش به منظور بسط و توسعه دیدگاه‌های مشارکتی در احیای مراتع و افزایش توان و ظرفیت ترسیب کربن و نیز بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی ساکنان محلی اجرا شد. لذا در این زمینه به بسیج و توانمندسازی جامعه محلی زنان به‌عنوان ابزار اساسی برای مدیریت و مشارکت، همیاران دائم در مدیریت و احیای مراتع تحت‌عنوان سرمایه زیست محیطی منطقه، تشکیل گروه‌های توسعه روستایی زنان به‌عنوان سرمایه اجتماعی، صندوق‌های خرد اعتباری زنان به‌عنوان سرمایه مالی و توسعه روستاها و... عمل کرده است. بررسی عملکرد زنان در این پژوهش نشان می‌دهد که آن‌ها با تشکل‌های سازمان‌یافته در قالب گروه‌های توسعه روستایی در امر احیاء مراتع در فعالیت‌هایی همچون بذرچینی از گیاهان بومی منطقه، احداث نهالستان‌، کاشت و آبیاری گونه‌ها، در عرصه احیای مراتع مشارکت مستقیم داشته‌اند. هم چنین آن‌ها به‌‌طور غیر مستقیم با پذیرش نوآوری جدید سوختی، بوته کنی از مراتع را به میزان 75 درصد قبل کاهش داده‌اند و از طریق جمع‌آوری پس‌اندازهای کوچک خود در صندوق‌های خرد اعتباری به فعالیت‌های تولیدی- اقتصادی متنوعی برای کاهش وابستگی به شغل دامداری و استفاده از مراتع برای چرای دام اقدام کرده‌اند که نقش اصلی را در تعادل دام و مرتع داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of Female Role in Sustainable Local Development,

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Fall Soleiman 1
  • Mohammad Hajipour Hajipour 2
1 ..
2 ...
چکیده [English]

The aim of this project is defined based on global, national and local levels in which the local level of this project was conducted to develop and widen participatory development approaches in rangeland rehabilitation, enhancement of Carbon Sequestration and improvement of socio-economic living conditions of local communities. Therefore women empowerment in local communities is a fundamental tool to manage and increase participation of women as managers, rehabilitate rangelands as environmental capital, formulate female rural development groupS as social capital, generate women micro economy funds as financial capital and so on. Study of women perfonnance in this research shows that women have had direct participation in seeding production, nursery establishment, planting and irrigation for rangeland rehabilitation through organized groups in Village Development GroupS (VDGs).
They have also had indirect participation through acceptance of fuel innovations and reduced rangeland degradation by 75%. Through the collection of small savings in micro- credit funds they also have had different economic & productive activities to decrease dependence to livestock and use of rangelands for grazing, which has a major role in livestock & rangelands balance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable local development
  • Participation
  • natural global Carbon sequestration
  • rural women