جایگاه زنان در برنامه توسعه چهارم و پنجم جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 استاد دانشکده علوم اجغرافیایی، دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی

چکیده

در برنامه‌های پیشین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، به مشکلات و نیازهای بانوان توجه کافی نشده است. نقش زنان در روند توسعه جوامع بسیار مهم و انکارناپذیر است. با توجه به اهمیت زنان در فرایند توسعه، پژوهش حاضر، جایگاه زنان در برنامه‌ توسعه چهارم و پنجم کشور را با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا بررسی کرده است. بررسی جایگاه زنان در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و سیاسی کشور هدف اصلی پژوهش بود. جایگاه زنان با استفاده از شش مؤلّفه مشتمل بر متغیرهای متفاوتی ارزیابی و با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون وزن شاخص‌ها محاسبه شد. نتیجه نشان داد که در برنامه‌های توسعه کشور به جایگاه زنان و به‌ویژه زنان روستایی توجه کافی مبذول نشده است که می‌تواند ناشی از دیدگاه محدود برنامه‌ریزان بوده یا ریشه در نظام نهادی و باورهای اجتماعی داشته باشد که لازم است به‌تدریج درباره آن بازبینی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women's Position in the Fourth & Fifth Development Plans of Islamic Republic of Iran.

نویسندگان [English]

  • Hassan Afrakhteh 1
  • Soudabe Saraei 2
1 ....
2 ....
چکیده [English]

The previous socio-economic and cultural plans of the country have not paid sufficient attention to women's problems and requirements. The role of women in development process is very important and unavoidable. This research has considered the role of women in the fourth & fifth development plans of Islamic Republic of Iran regarding women's importance on development process using content analysis technique. Studying the women's position on the socio- economic, cultural and political plans of country is the main aim of this research. The position of women has been evaluated based on six factors including different variables. The weight of each index has been measured using Shanon Entropy Method. The result shows that the country development plans have not paid sufficient attention to the women's position especially in rural areas. This can be due to planers limited approach or have roots in institutional system and social beliefs that should be gradually revised.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Development plans, Content analysis
  • Socio-economic and cultural position