دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تیر 1392 (35) 
سبک‌های دلبستگی و میزان بخشودگی میان زنان متقاضی طلاق و زنان عادی

صفحه 55-82

زهرا اخوی ثمرین؛ شکوه نوابی نژاد؛ باقر ثنایی ذاکر؛ مهدی اکبری