تأثیر تبعیض جنسیّتی ادراک‌ شده بر سلامت روان زنان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه زنجان

2 استادیار دانشکده علوم انسانی(گروه روان شناسی) دانشگاه زنجان

چکیده

پژوهش حاضر ضمن بررسی میزان بروز و ماهیت تبعیض جنسیّتی، رابطه تبعیض جنسیّتی ادراک‌شده توسط زنان و میزان افسردگی، اضطراب و استرس در آن‌ها را بررسی کرد. نمونه‌ای متشکل از 103 زن به تصادف انتخاب شده و پرسشنامه‌های SSE (رویدادهای تبعیض‌آمیز جنسیّتی) و مقیاس21-DASS را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تحلیل شد. ضرایب همبستگی نشان داد که بین نمرات تبعیض جنسیّتی ادراک‌شده، همچنین نمرات تمام زیرمقیاس‌های پرسشنامه رویدادهای تبعیض‌آمیز جنسیّتی و افسردگی، اضطراب و استرس همبستگی معنادار مثبت وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که تبعیض جنسیّتی به‌خصوص تجربه‌های تبعیض‌آمیز مربوط به طول زندگی، نقش مهمی در پیش‌بینی افسردگی، اضطراب و استرس زنان شرکت‌کننده دارد. یافته‌های پژوهش حاضر همسو با نتایج سایر پژوهش‌ها نشان داد که تبعیض جنسیّتی به‌عنوان یک منبع استرس و اضطرابِ مختص زنان به‌صورت شایع در جامعه وجود دارد. با توجه به تأثیر نامطلوب تجربه‌های تبعیض‌آمیز جنسیّتی بر سلامت روان زنان، لازم است ضمن آگاه‌کردن زنان از میزان شیوع این رویدادها در زندگیشان، آموزش‌هایی در سطح گسترده و درازمدت برای کاهش تصوراتقالبی‌ آسیب‌رسان ارائه شود. همچنین پیشنهاد می‌شود در حیطه بهداشت روانی اقداماتی در جهت به‌کار‌گیری روش‌های مقابله‌ای کارآمد توسط زنان و در نتیجه کاهش یافتن این تجربه‌ها اجرا شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Perceived Gender Discrimination on Women's Mental Health

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Fatemeh Yaaghoubi Hashjin 1
  • Tahereh Elahi 2
1 ...
2 ......
چکیده [English]

Present study studies the scale and nature of gender discrimination and also the relationship between perceived gender discrimination and depression, anxiety and stress. A sample of 103 women was selected randomly; Schedule of Sexist Events (SSE) and DASS-21 scale were filled by respondents. The data was analyzed using Pearson correlation and linear regression. Correlation coefficients showed that there are significant positive correlations between the scores of perceived sexism as well as all sub-scales of SSE and depression, anxiety and stress. The results of regression analysis also indicated that sexism, particularly sexist events experienced in one's life, have an important role in predicting depression, anxiety and stress among women. The results of the present study concordant with other studies indicated that sexism is commonly experienced by women as an important women specific source of stress and anxiety. According to the negative effects of sexist events on women's mental health it is necessary to make women aware of the prevalence of such events in their personal lives, and also to provide widespread long-term instructions in order to reduce harmful stereotypes related to them. Additionally, in mental health field, it is suggested that measures should be taken for women to use assertive responses for confronting sexism in order to reduce such negative experiences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexism
  • woman
  • Mental Health
  • Depression
  • Anxiety
  • stress