دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، پاییز 1391 
1. بدن/کار؛ نشانه گذاری بدن زنانه در محیط کار

صفحه 7-38

بهجت یزدخواستی؛ جمال بابایی؛ زهرا دشتی


3. بررسی رابطه سبک های دلبستگی عاشقانه و عشق با رضایت زناشویی

صفحه 67-86

عباس امان الهی؛ خالد اصلانی؛ هاجر تشکر؛ سعاد غوابش؛ سمیه نکوئی


6. اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر صمیمیت اجتماعی دختران فراری (شهر اصفهان: یک پژوهش مورد – منفرد)

صفحه 139-162

زینب کاظمی؛ حمید طاهر نشاط دوست؛ محمدباقر کجباف؛ احمد عابدی؛ سمیه آقا محمدی؛ سعید صادقی