بدن/کار؛ نشانه گذاری بدن زنانه در محیط کار

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه گیلان

چکیده

در این پژوهش از زاویه جامعه شناسی بدن به بازخوانی کار زنان و بدن زنان در محیط اقدام شد. هدف از این پژوهش پاسخ گویی به این سوال است که چگونه بدن زنانه در محیط کار نشانه گذاری می شود. پرسشی که این پژوهش درصدد پاسخگویی به آن بود عبارت است از چگونگی اعمال کنترل بر بدن زنان و چگونگی کالایی شدن بدن زنان در محیط کار بوده است. در این پژوهش از روش گرندد تئوری یا نظریه مبنایی استفاده شد که سویه ای نظریه پردازانه دارد. تکنیک جمع آوری داده ها مصاحبه های نیمه ساخت یافته و همچنین مطالعه اسناد و مشاهده است و در تحلیل مطابق با الگوی روش گرندد تئوری در چند مرحله کدگذاری و داده ها مفهوم پردازی شد. یافته ها نشان داد که چگونه قدرت از سویی با دستکاری در بدن زنان آن ها را به رسانه ایدئولوژی بدل می کند و از سوی دیگر بازار دست اندرکار مصرفی کردن و شیء گونه کردن بدن زنان در راستای تولید سود و سرمایه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Encoding the Female Body at the Work Place

نویسندگان [English]

  • Behjat Yazdkhasti 1
  • Jamal Babaei 2
  • Zahra Dashti 3
1 Associate Profeesor, Esfahan University
2 M.A
3 M.A
چکیده [English]

Body is an important subject in sociological literature. It is so important that iology of body has contributed to social theorieJ. Body appears as a mpetitive field which is controlled and changed by numerous power elements. Female body has an important role in this field. The female body has numerous characteristics though which mechanisms of consumption, power game and market place gain profits by encoding and forming it. This paper aims to investigate the female body and woman labor in the work place. The present research attempts to answer this question: How is female body encoded in work place? Our question was inspired looking at the manner of controlling the female body and its commodification at the work place. Grounded theory which is theoretically oriented has been used in this research. The method of collecting data is. studying documents and observation and the questionnaire. According to grounded theory, data has been encoded and conceptualized in some steps. Findings show that power makes female body an ideological medium by manipulating it, on the one hand, and the market commercializes female body for obtaining capital and profit, on the other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body
  • ideology
  • Encoding: Woman Labor
  • Body/ Media