ارزیابی ویژگی های کارآفرینی دانشجویان دختر مراکز علمی- کاربردی استان گلستان

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده

هدف این پژوهش ارزیابی ویژگی های کارآفرینی و بررسی رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی با این ویژگی ها در میان دانشجویان دختر مراکز علمی کاربردی استان گلستان بود. تعداد 385 نفر از دانشجویان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان ایرانی جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss و به دلیل نرمال نبودن توزیع داده ها از آزمون های من ویتنی و کروسکال والیس استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که دانشجویان دختر این مراکز دارای ویژگی های ریسک پذیری، تحمل ابهام و رویا پردازی لازم برای کارآفرینی هستند، اما ویژگی های کانون کنترل درونی، نیاز به موفقیت، سلاست فکری، عمل گرایی و چالش طلبی میان دانشجویان در سطح ضعیف ارزیابی شد. در اولویت بندی ویژگی های کارآفرینی دانشجویان ویژگی رویاپردازی در رتبه اول و ویژگی سلاست فکری در رتبه آخر قرار گرفت. دانشجویان مجرد رویاپردازتر از دانشجویان متاهل و دانشجویان متاهل ریسک پذیرتر از دانشجویان مجرد بودند. بین سن و ویژگی سلاست فکری و بین معدل دیپلم و ویژگی نیاز به موفقیت رابطه مثبت و بین سن و رویاپردازی دانشجویان رابطه منفی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Entrepreneurial Characteristics among Female Students Case: University of Applied Science and Technology (UAST) Centers in Golestan Province

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Abbasi 1
  • Mojtaba Baloo 2
  • Monireh Kolasangiani 3
1 Associate Profeesor, Al-Zahra University
2 M.A
3 M.A
چکیده [English]

The general aim of this study is to assess entrepreneurial characteristics and its relations with demographic variables of female students of University of Applied Science and Technology (UAST) Centers in Golestan Province. This study is based on 385 students' comments using an Iranian entrepreneur's
characteristics assessment questionnaire. Desired data was collected through . .1an-Whitney and Kruskal-Wallis tests for data analysis which was performed by the SPSS. The results indicate that the students have risk taking propensity, ambiguity tolerance, dreaming characteristics and weak level of internal locus of control, need for achievement, pragmatism, clearness of thought, andcfiaTfenge seeking Characteristics. Dreaming was concluded as the most powerful students' entrepreneurial characteristic. Single students experienced dreaming more than married ones. There is a relationship between gender and risk taking propensity, so that this characteristic in men is more powerful than in women. There is a positive relationship between age and fluency of thought. There is a positive relationship between diploma GPA and need for achievement. There is a negative relationship between age and dreaming.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship
  • Entrepreneurial Characteristics
  • UAST
  • Golestan