میزان خشونت خانگی علیه زنان شهر خرم آباد در سال 90- 89

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد علوم اجتماعی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی میزان خشونت خانگی علیه زنان در شهر خرم آباد بود. از طریق پژوهش کمی و پیمایشی 210 نفر زن مورد خشونت واقع شده با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. و داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری شد. در چهارچوب نظری، از نظریه های نظارت اجتماعی، یادگیری اجتماعی، نظریه های نقش، نظریه رندل کالینز و ملوین تامین و نظریه منابع استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش، میزان خشونت خانگی در بازه (1- 5) معادل 3.90 بوده که در حد بالا است. نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان داد که بین خشونت خانگی و ابعاد آن (روانی ـ کلامی، فیزیکی مستقیم و غیرمستقیم و خشونت اقتصادی ـ اجتماعی) با اقتدار شوهر، تفسیر ناسازگار از نقش، گرانباری نقش، اختلاف سنی زوجین و تجربه خشونت در کودکی رابطه مستقیم و با پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی شوهر رابطه معکوس وجود دارد. هم چنین بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه، متغیرهای اقتدار شوهر، تفسیر ناسازگار نقش، گرانباری نقش و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی شوهر رابطه مستقیم و معنادار دارند و این در حالی است که بر اساس تحلیل مسیر، متغیرهای اختلاف سنی زوجین و تجربه خشونت در کودکی بر خشونت خانگی تاثیر غیرمستقیم دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Domestic Violence against Women in Khoramabad City

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mazloom Khorasani 1
  • Mojtaba Mirzaimehr 2
1 Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad.
2 M.A
چکیده [English]

In this study, we have used quantitative survey research method to investigate the level of domestic violence against women in the city of Khoramabad. Using stratified sampling method, 210 women victim of domestic violence were selected and responded to the questionnaires. In the theoretical framework, we have used theories of social supervision, social learning, role theories, source theories, and Rendell Collins and Melvin Taman's theories. According to study results, the level of domestic violence (in an interval of 1- 5) was 3/90 which is quite high. The results of the correlation test show that domestic .violence and its dimensions (psycho-verbal, direct and indirect physical and socio-economic violence) are significantly correlated with husband's authority, inconsistent interpretation of one's role, burdensome role, the age difference between couples, and childhood experience of domestic violence. These are also inversely correlated with socio-economic status of husband. Furthermore, according to results of multiple regression analysis the variables of husband's authority, inconsistent interpretation of one's role, burdensome role, and socio-economic status of husband had a direct and significant correlation, while according to path analysis, variables of age difference between couples and childhood experience of domestic violence had an indirect significant effect on domestic violence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Domestic Violence
  • Inconsistent Interpretation of One's Role
  • Burdensome Role
  • Childhood Experience of Domestic Violence
  • Authoritarian Husband