دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار 1391 
2. بررسی اثربخشی آموزش گذشت بر سازگاری زنان مطلقه

صفحه 37-60

رضا خجسته مهر؛ فرح افشاری؛ غلامرضا رجبی


5. اثربخشی آموزش امنیت هیجانی بر تعارضات زناشویی زنان متاهل شهر اصفهان

صفحه 103-124

مریم السادات فاتحی زاده؛ لیلا حکیمی تهرانی؛ ایران باغبان