جهانی شدن و هویت دینی با تاکید بر تفاوت های جنسیتی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه الزهرا

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعه و بررسی تاثیر جهانی شدن بر هویت دینی زنان و مردان شهر تهران در سال 1390، انجام شد. امروزه جهانی شدن با ابزارهای بارز خود (اینترنت، ماهواره) به تشدید روابط اجتماعی در سرتاسر جهان می انجامد و ارتباطات را گسترش داده و همزیستی فرهنگی و تعاملات فرهنگی را افزون می کند. از طرف دیگر با افزایش تعاملات فرهنگی، پدیده امپریالیسم فرهنگی رخ می دهد و یک فرهنگ بر دیگر فرهنگ ها غالب می شود. نتیجه این امر ظهور ارزش هایی همچون نسبی گرایی، لذت گرایی، مصرف گرایی و ... می شود و ظهور این ارزش ها به تبع خود بر هویت دینی افراد تاثیراتی به جا می گذارد. این نوشتار با به کارگیری نظریات رابرتسون، فریدمن، جرج گربنر، مازریو و میشل بندورا تلاش دارد تا تاثیر فرایند جهانی شدن را بر هویت دینی مردان و زنان شهر تهران بررسی کند. بدین منظور در این پژوهش روش پیمایش به کارگرفته شد و با ابزار پرسشنامه داده ها و اطلاعات مربوط به جامعه آماری گردآوری شد. به طور کلی، یافته های تجربی نشان داد که هر قدر مردان و زنان از ابزارهای جهانی شدن (اینترنت، ماهواره) بیشتر استفاده کنند، هویت دینی آن ها کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Globalization and religious identity Emphasizing Gender Differences

نویسندگان [English]

  • Khadije Safiri 1
  • Zahra Nematolahi 2
1 Associate Profeesor, Al-Zahra University
2 M.A
چکیده [English]

This research aims at studying the effects globalization had on religious identity on women and men residing in Tehran in the year of 2011. Today we witness the fact that globalization intensifies social relations worldwide, develops communications, and increases cultural coexistence and interactions through the prominent means (the internet, satellite, etc.). On the other hand, with the increase of cultural interactions, the phenomenon of cultural imperialism happens, and a culture overcomes the other ones. The result would be the appearance of values like relativism, hedonism, and consumerism. The appearance of these values affects the religious identity of the society. This article using Friedman, George Gerbner, Mazryv, and Michael Banduras' theories is trying to study the globalization effect on religious identity of women and men in Tehran. This is a survey-method research, and the data is gathered via the questionnaire for information related to the statistical society. In general, empirical findings show that as the usage of global means (the internet, satellite) by men and women increases, their religious identity is reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Global Satellite
  • the Internet
  • identity
  • Religious Identity
  • Gender Differences
  • Gender