اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر صمیمیت اجتماعی دختران فراری (شهر اصفهان: یک پژوهش مورد – منفرد)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه اصفهان.

2 استاد گروه روان شناسی، دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه اصفهان

4 استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه اصفهان

5 کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه اصفهان

6 معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تحلیل رفتار متقابل بر افزایش صمیمیت اجتماعی دختران فراری انجام شد. در این پژوهش از طرح خط پایه چندگانه با ورود پلکانی به درمان استفاده شد. به منظور اندازه گیری میزان صمیمیت اجتماعی، آزمون صمیمیت اجتماعی میلر به کار برده شد. آزمودنی های پژوهش، 3 دختر فراری مرکز ارشاد شهر اصفهان بودند که به تصادف از میان کسانی انتخاب شدند که نمره صمیمیت اجتماعی پایینی داشتند. تحلیل داده ها با استفاده از ترسیم نمودار روند و تعیین اندازه اثر با استفاده از تحلیل درون موقعیتی، بین موقعیتی و موقعیت های مشابه انجام شد. نتایج تحلیل درون موقعیتی و بین موقعیتی نمودار داده ها حاکی از تفاوت معنادار بین موقعیت مداخله و خط پایه هر سه آزمودنی بود (با 100% PND برای آزمودنی 3 و 75% برای آزمودنی 1 و 2). همچنین در موقعیت پیگیری عملکرد هر 3 آزمودنی حفظ شده بود. بنابراین، آموزش تحلیل رفتار متقابل می تواند با بهبود مهارت های ارتباطی، صمیمیت اجتماعی را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Transactional Analysis Training on: Runaway Girls' Social Intimacy in Isfahan A Single-Subject Design Research

نویسندگان [English]

  • Zeynab Kazemi 1
  • Hamid Taber Neshatdoost 2
  • Mohamad Bagher Kajbaf 3
  • Ahmad Abedi 4
  • Somayeh Aghamohammadi 5
  • Saeed Sadeghi 6
1 M.A
2 Professor, Esfahan University
3 Associate Professor, Esfahan University
4 Assisitant Professor, Esfahan University
5 M.A.
6 Esfahan
چکیده [English]

Studies indicate that runaway girls are in a lower status of interpersonal relationship and emotional intelligence than the ordinary ones. This research is designed to assess the effect of transactional analysis training on runaway girls' increase of social intimacy in Isfahan. The study was carried out based on a multiple baseline with a staggered initiation of treatment. Miller social intimacy test was used to measure the degree of social intimacy .The subjects are comprised of three runaway girls from Isfahan's Ershad (Guidance) Center, who were randomly selected from runaway girls gaining low scores in social intimacy. Data analysis was done through drawing trend charts and the effect size was determined by analysis within condition, analysis between adjacent conditions and analysis between similar conditions. The results of the analysis within condition, analysis between adjacent conditions of the data chart revealed a significant difference between the intervention and baseline situations for the three individuals (75% of PND for the first and second examinee, 100% for the third examinee). Also, in follow-up condition, performance of each 3 of the subjects remained stable. Thus, Transactional Analysis Training can increase social intimacy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social intimacy
  • Transactional Analysis Training
  • runaway girls
  • Single‌Subject Design Research