بررسی و تحلیل موانع فعالیت زنان روستایی با استفاده از روش میزان انحراف از اپتیمم نمونه موردی: (روستاهای چهارقلعه شهرستان بهشهر)

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور- ایران

2 مدرس مدعو جغرافیا و برنامه نامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور بهشهر

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

روستانشینی شکل ویژه ای از استقرار و معیشت انسان و جلوه بارزی از حیات اقتصادی و اجتماعی است که با نظامی کم و بیش پایدار در طی قرون متمادی دوام یافته است. بیش از نیمی از جمعیت کشورهای در حال توسعه، در روستا زندگی می کنند، بدیهی است نقش روستاییان و به ویژه زنان روستایی در تحقق اهداف توسعه روستایی انکارناپذیر است، به رغم توجه سازمان های بین المللی به نقش زنان در فرایند توسعه و نامگذاری سال 1975 به عنوان سال جهانی زنان و دهه- 85- 1976 به عنوان دهه زنان، باز هم توجه به نقش زنان روستایی در فرایند توسعه با محدودیت هایی مواجه بوده و اغلب از دید سیاستگذاران توسعه پنهان مانده است. هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل موانع فعالیت زنان در مناطق روستایی بود. محدوده مورد مطالعه 10 روستا از روستاهای چهار قلعه شهرستان بهشهر و روش پژوهش پیمایشی و توصیفی- تحلیلی بود که داده ها نیز به صورت کتابخانه ای و میدانی از طریق پرسشنامه در قالب طیف لیکرت گردآوری شد و سوال پژوهش از طریق نرم افزار(SPSS)تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین این شاخص های فردی، اجتماعی و خانوادگی تاثیرگذار بر موانع فعالیت زنان همبستگی معناداری وجود دارد و در این بین روستای مهدی آباد با رتبه 1 از کمترین تاثیرات، نسبت به شاخص های فردی، اجتماعی و خانوادگی بهره مند شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Barriers to Efficient Rural Women Activity Using Deviation Method of Optimum .Case: Miankaleh Villages of Charghaleh in Behshahr

نویسندگان [English]

  • Asadolah Divsalar 1
  • Mohammadreza Naghavi 2
  • Abozar Paydar 3
1 Assisitant Profeesor, Payam Noor University
2 Instructor, Payam Noor University
3 Ph.Ds,Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Rural form of human settlement and livelihood is a significant manifestation of economic and social life. Such a system has endured more or less stably throughout the centuries. More than half of the populations in developing countries live in rural areas. Obviously, the villagers' role and especially that of rural women in achieving rural development goals is undeniable. Considerable international attention has been paid to the role of women in development process. The year of 1975 was designated as the International Year of Women, and the perimi---covering 76-85 was called Women's Decade. Despite this rural women's r-e-le in the development process has often been neglected by policy makers.
The present study aims to analyze the barriers to women who work in rural settings. The areas designated for our study consists of 10 villages in rural Chaharghaleh in outskirt of the city of Behshahr. This is a survey-method research which is also analytical-descriptive as well as the library. Field data were gathered through a questionnaire designed in the form of Likert. The research question was analyzed through the software of SPSS, the question is: Whether there is a significant correlation between indices of the barriers to rural women's activities. The results show that among the indices of personal, familial and social barriers that affect women's activities, there is a significant correlation. Mehdi Abad village, amongst the villages under study was least affected and enjoys the number-one standing.