بررسی تاثیر ویژگی های فردی و خانوادگی زنان روستایی بر انگیزه مشارکت آن ها در فعالیت های کشاورزی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه دانشگاه تهران

2 استاد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه، دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه دانشگاه تهران

چکیده

مشارکت زنان روستایی ایران در فعالیت های اقتصادی به ویژه کشاورزی واقعیتی انکارناپذیر است. این حضور در عرصه های اقتصادی کاهش هزینه های تولید و افزایش درآمد خانوار را باعث می شود. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر ویژگی های فردی و خانوادگی زنان روستایی بر انگیزه مشارکت آن ها در فعالیت های کشاورزی بود. جامعه آماری پژوهش تمام زنان روستایی بالای 15 سال ساکن بخش آسارا (شهرستان کرج) را شامل بود (2810=N). نمونه آماری شامل 120 نفر به روش نمونه گیری تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شد. نتایج حاکی از آن بود که رابطه مثبت و معناداری بین انگیزه مشارکت در فعالیت های کشاورزی و متغیرهای تعداد اعضای خانوار، تعداد فرزندان، استفاده از منابع اطلاعاتی و میزان استفاده از فناوری های کشاورزی وجود دارد در حالی که رابطه منفی و معناداری بین متغیر وابسته و میزان سواد و میزان درآمد خانواده مشاهده شد. همچنین زنان متاهل میزان انگیزه مشارکت بیشتری نسبت به زنان مجرد در فعالیت های کشاورزی داشتند. آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای استفاده از منابع اطلاعاتی، استفاده از فناوری های کشاورزی و میزان تحصیلات، توانایی تبیین 25.6 درصد از تغییرات میزان انگیزه مشارکت زنان روستایی را در فعالیت های کشاورزی داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Individual and Family Characteristics of Rural Women on Their Motivation in Participation in Agricultural Activities

نویسندگان [English]

  • Mahdiyeh Sadat Mirtorabi 1
  • Yousef Hejazi 2
  • Seyed Mahmoud Hosseini 3
1 PhD Student, Agriculture Extension and Education, University of Tehran
2 Professor, Agriculture Extension and Education, University of Tehran
3 Associate Professor, Agriculture Extension and Education, University of Tehran
چکیده [English]

Participation of the Iranian rural women in economic activities, especially in agriculture, is an indisputable fact. This presence in the economic areas reduces production costs and increases household income. The purpose of this study is to investigate the effect of individual and family characteristics of rural women on their motivation in participating in agricultural activities. Statistical population includes all rural women who reside in Asara (Karaj) and are older than 15 years old (N=2810). A sample of 110 rural women was selected by using proportional random sampling method. The research results indicate that there is positive and significant relationship between motivation of participating in agricultural activities and household size, number of children and level of using agricultural technology while there is negative and significant relationship between the dependent variable and level of literacy and household income. In addition, married womenhad stronger motivation for participating in agricultural activities than the single one. The multiple regression analysis showed that using information resources, using agricultural technology and level of literacy explain 25.6 percent of variations in level of motivation of rural women participation in agricultural activities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation
  • Participation in Agricultural Activities
  • rural women