بررسی نقش گذار جمعیتی در تغییرات جامعه شناختی خانواده

نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران

چکیده

مساله مورد تبیین نقش گذار جمعیتی در تغییرات جامعه شناختی خانواده بود. آیا ساختار خانواده در مراحل مختلف گذار جمعیتی متفاوت است؟ از تئوری گذار جمعیتی اول و دوم به عنوان چارچوب نظری پژوهش استفاده شد. برای آزمون تجربی پژوهش از داده های ثانویه پیمایش جهانی ارزش ها و صندوق جمعیت سازمان ملل برای 50 کشور استفاده شد. نتایج نشان داد که ساختار خانواده در کشورها بر اساس مراحل گذار جمعیتی متفاوت است. کشورهایی مانند مالی، بورکینافاسو، عراق، زامبیا و ... که در مراحل ابتدایی گذار جمعیتی اول هستند خانواده گرایی در بین آن ها زیاد و نگرش نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده در آن ها مثبت است، اما در کشورهایی که در مرحله دوم گذار جمعیتی هستند مانند سوئد، فنلاند، فرانسه و ... خانواده گرایی پایین و نگرش نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده منفی است. روند تغییرات ازدواج و نگرش نسبت به خانواده و ازدواج در کشورهایی مانند ایران، ترکیه، مصر، مالزی و ... نشان می دهد که نقش عوامل فرهنگی و به ویژه آموزه های اسلامی در خانواده گرایی و تشکیل خانواده مهم است. بنابراین، روندگذار جمعیتی دوم تک خطی نیست و بر حسب ساختار فرهنگی کشورها متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Demographic Transition in Sociological Changes of the Family

نویسندگان [English]

  • Vakil Ahmadi 1
  • Vahid Ghasemi 2
  • Shahla Kazemipour 3
1 PhD in Sociology,Isfahan University
2 Associate Professor, Social Science Dept, Isfahan University
3 Associate Professor, Faculty Member, Asia and Oceana Population Studies
چکیده [English]

This article investigates the role demographic transition plays in sociological changes occurring in the family. Does family structure in various stages of demographic transition differ? It is used from demographic transition theory as theoretical framework of research. The data of survey value world and population bureau of United Nations for 50 countries have been used for empirical test of research hypothesis. The results showed that family structure is different in countries according to demographic transition stages. Some countries such as Mali, Burkina Faso, Iraq, Zambia, etc. which are in primary stages of the first demographic transition, the family possesses much significance. They exhibit positive attitude toward marriage and family formation. But in countries which are in second stage of demographic transition, such as Sweden, Finland, France, etc. the family is of little importance. The attitude toward marriage and family formation is negative. The trend of marriage changes and attitude toward family and marriage in some countries such as Iran, Turkey, Egypt, Malaysia, etc. show that the role of cultural factors and especially Islamic teachings are so important in forming family and family importance. Therefore the trend of second demographic transition is not nonlinear and it is different according to cultural structure of countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • First Demographic Transition
  • Second Demographic Transition
  • Family Importance
  • Marriage