بررسی گرایش زنان به جراحی زیبایی در شهر تهران

نویسندگان

1 استاد گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی شیوع جراحی زیبایی در زنان تهرانی و عوامل موثر در تمایل این زنان به جراحی های مذکور بود. در این پژوهش به شیوه پیمایش و با ابزار پرسشنامه 426 زن تهرانی بررسی شد و یافته های آن نشان داد که حدود 15درصد از زنان بررسی شده از جراحی زیبایی استفاده کرده اند. این زنان عمدتا زیر 35 سال، مجرد، با تحصیلات کارشناسی و از طبقه متوسط بوده اند. بیشترین انگیزه در تمایل زنان به این جراحی ها، کسب زیبایی به عنوان عاملی برای ارتقاء اعتماد به نفس معرفی شده است. این تمایل از طرفی متاثر از خصوصیات فردی و از طرف دیگر تحت تاثیر الزام های خارجی است، به طوری که در افراد مجرد، افراد با تحصیلات بالاتر، افراد دارای تصویر منفی از بدن خویش و افراد با اعتماد به نفس پایین تر بیشتر بوده و همچنین خانواده، دوستان، فامیل، همسر، پزشکان، ماهواره و تلویزیون به ترتیب در ایجاد این تمایل موثر هستند، و لیکن تمایل زنان به جراحی زیبایی با سن، اشتغال، پایگاه طبقاتی، رضایتمندی از زندگی و باورها و گرایش های دینی بی ارتباط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women's Tendency toward Cosmetic Surgery in Tehran

نویسندگان [English]

  • Gholamabbas Tavassoli 1
  • Fatemeh Modiri 2
1 Professor of Sociology, Azad University, Tehran
2 PhD Student of Sociology, Azad University, Tehran
چکیده [English]

The purpose of this article is to study the prevalence of cosmetic surgery among women in Tehran and to determine factors influencing women toward such surgeries. The study was conducted via survey research method using the questionnaire as the data gathering technique. This research through the questionnaire examined 426 females residing in Tehran. The findings show that about 15 percent of the respondents have had cosmetic surgery of some kind. Most of the women were under 35 years of age, single,college-educated at the B.A. level, and of the middle class. The majority of the women expressed that their main motivation for going through these operations was to enhance their beauty as a factor for upgrading the self-confidence. The willingness to be operated on was affected by individual characteristics as well as by the influence exerted from outside. So that the number of singles, with higher education, those who hadnegative body image, and who had lower self-esteem was greater compared to other groups. Among other influential factors persuading women toward cosmetic surgery were:the family and friends, relatives, spouses, doctors, TV, and the satellite channels. The following characteristics were irrelevant: age, employment, class base, life satisfaction, religious beliefs, and attitudes .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cosmetic Surgery
  • Women
  • Modernity
  • Sociology of the Body