بررسی مقایسه ای تعهد اجتماعی، شادکامی و سلامت روان در دانش آموزان و دانشجویان با تاکید بر عامل جنسیت

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه الزهرا(س)

2 دانشجوی دکتری گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر مقایسه تعهد اجتماعی، شادکامی و سلامت روان در نوجوانان و جوانان (دانش آموزان و دانشجویان) به تفکیک جنسیت بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع غیر آزمایشی و نمونه مورد مطالعه شامل 293 نفر از دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان دوره لیسانس بود که به صورت تصادفی انتخاب و بررسی شدند. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها از روش های آماری خی دو، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین سن و محتوای تجارب مثبت، شدت تجارب مثبت و سطح تعهد اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد. به علاوه بین جنسیت و محتوای تجارب مثبت، شدت تجارب مثبت و سطح تعهد اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین مشخص شد افرادی که دارای سطح تعهد اجتماعی خودپسندانه یا لذت گرایانه هستند در مقایسه با افرادی که تا حدودی نسبت به سایر افراد تعهد اجتماعی دارند، اضطراب و بی خوابی، نارساکنش وری اجتماعی و افسردگی بیشتری را تجربه می کنند و همچنین از سلامت روان پایین تری برخوردار هستند. علاوه بر این مشخص شد افرادی که تجارب شاد با شدت بالاتر را به عنوان منابع شادکامی خود معرفی کرده اند، از سلامت روانی بیشتری برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Commitment, Happiness and Mental Health among High-School and University Students A Comparative Study Emphasizing Gender

نویسندگان [English]

  • Zohreh Khosravi 1
  • Leila Cheragh Mollaei 2
1 Associate Professor, Faculty of Psychology and Education, Alzahra University
2 PhD Student of Educational Psychology, Tarbiat Moalem University, Tehran
چکیده [English]

mental health among teenagers and young high-school and university students distinguished by their gender. Research methodology is descriptive and non-experimental. The sample consists of 293 high-school and B.A.­level college students chosen randomly for the study. The data analysis consists of the statistical method of one way analysis of variance, and the Shefe's post hoc test. The findings show that there is a meaningful correlation between age and the context and intensity of positive experiences and the level of social commitment. There is also a meaningful correlation between gender and the context and intensity of positive experiences and the level of social commitment. It was also found that those whose social commitment level is self-centered or self-indulgent, experience more anxiety, insomnia, social dysfunction and depression compared to those who have social commitment towards others. These have also lower mental health. Moreover, those who present their happy experiences containing high intensity as their source of happiness enjoy a higher level of mental health

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Commitment
  • Happiness
  • Mental Health
  • High School and University Students