بررسی اثربخشی آموزش گذشت بر سازگاری زنان مطلقه

نویسندگان

1 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران

2 کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه شهید چمران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش گذشت بر سازگاری زنان مطلقه است. در این پژوهش از یک نمونه در دسترس زنان مطلقه شهر اهواز استفاده شد که به فراخوان پژوهشگر برای آموزش گذشت پاسخ مثبت دادند. نمونه این پژوهش را 30 نفر زن مطلقه تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به دو گروه آزمایشی (n=15) و کنترل (n=15) گمارده شدند. فرضیه اصلی این پژوهش عبارت بود از: آموزش گذشت سبب بهبود سازگاری زنان مطلقه می شود. همه زنان مطلقه شرکت کننده در پژوهش به وسیله مقیاس سازگاری طلاق فیشر (FDAS) سنجیده شدند. در این پژوهش برای تحلیل داده ها علاوه بر آمار توصیفی، روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری به کار برده شد. نتایج به دست آمده همه فرضیه های پژوهش را تایید کرد و نشان داد که آموزش گذشت نسبت به همسر سابق باعث افزایش ارزش خود (p<0.001, F=18.48)، افزایش رهایی از رابطه قبلی (p<0.03, F=4.71)، افزایش اعتماد اجتماعی(p<0.001, F=21.38) و افزایش خودارزشمندی اجتماعی (p<0.001, F=19.27) و نیز باعث کاهش احساسات خشم (p<0.01, F=7.05) و کاهش نشانگان غم و اندوه (p<0.001, F=30.73) زنان مطلقه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Forgiveness Training and Post Divorce Adjustment of Womejn

نویسندگان [English]

  • Reza Khojasteh-Me 1
  • Farah Afshari 2
  • Gholamreza Rajabi 1
1 Associate Professor, Counseling Dept.. Abwaz ShahidChamran Univer
2 M.A. in Family Counsehr
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effectiveness of forgiveness training on post-divorce adjustment in divorced women. Participants were 30 available divorced women who agreed to take part in the study. They were randomly assigned to experimental and control groups. The study was of pre­test/post-test design with control-group type. The main hypothesis of the study was forgiveness training will enhance post-divorce adjustment in divorced women. Fisher Divorce Adjustment Scale was used in order to collect the data. ANOV A and MANOV A were administered to analyze the data. The results confirmed all research hypotheses and showed that forgiveness training enhanced feelings of self-worth (p<0/001, F=l8/48 . disentanglement from love relationship (p<0/03, F=4/71), social trust (p<0/001, F=21/38), and social self-worth (p<0/001, F=l9/27) and decreased feelings of anger (p<0/01, F=7/05) and symptoms of grief (p<0/001. F=30/73) in divorced women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • forgiveness
  • Adjustment
  • divorced women