اثربخشی آموزش امنیت هیجانی بر تعارضات زناشویی زنان متاهل شهر اصفهان

نویسندگان

1 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش امنیت هیجانی بر تعارضات زناشویی زنان متاهل شهر اصفهان بود. این پژوهش به روش شبه تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری، شامل کلیه زنان متاهل مراجعه کننده به یکی از فرهنگسراهای شهر اصفهان با تجربه حداقل یکسال زندگی مشترک در سال 1389 بود. نمونه پژوهش 40 نفر از بانوان متاهل بودند که از میان داوطلبان ثبت نام کننده در طرح مذکور انتخاب (این افراد نمرات بالاتری نسبت به سایر افراد در پرسشنامه تعارض زناشویی کسب کردند) و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارش شدند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در پژوهش عبارت بود از پرسشنامه تعارض زناشویی با پنج حیطه: تفاوت ادراکی، تعاملات، قدرت / کنترل، عواطف / نیازها و عوامل محیطی. گروه آزمایش در هشت جلسه 90 دقیقه ای به صورت یکبار در هفته، تحت آموزش گروهی امنیت هیجانی (متغیر مستقل) قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS و روش آماری تحلیل کواریانس انجام شد. نتایج نشان داد که آموزش امنیت هیجانی بر تعارضات زناشویی زنان و نیز ابعاد آن در مرحله پس آزمون به صورت معناداری اثرگذار بود (P<0.05). بنابراین، می توان گفت آموزش امنیت هیجانی در جهت کاهش تعارضات زوجین موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Emotional Safety Training on Marital Conflicts of Married Women Studying the Training Effects in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Maryamalsadat Fatehizadeh 1
  • Leila Hakimi-Tehrani 2
  • Iran Baghban 1
1 Associate Professor, Faculty of Psychology and Education, Isfahan University
2 M.A. in Family Counseling, Isfahan University
چکیده [English]

This study investigated the effects of emotional safety training on marital conflict of the married women in the city of Isfahan. A semi-experimental research with pre-test and post-test design was carried out to pursue this purpose. Statistical population of this research included all the married women with at least one year experience of marital life who referred to cultural center in Isfahan. Research sample included 40 married women who were selected within availability sampling method and randomly assigned in control and experimental groups. The research tool was the marital conflict questionnaire, with five subscales included perceptional difference, interaction, power/control, affects/needs and environmental factors. Experimental group took part in 8 sessions of emotional safety training once a week. Covariance analysis was used to analyze the data collected by SPSS oftware. The result indicated that emotional safety training significantly influenced marital conflict and all its dimensions (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Safety Training
  • Marital Conflict
  • Women