بررسی نگرش به تلفن همراه در بانوان ساکن تهران (سال 1388)

نویسنده

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شاهد

چکیده

این پژوهش درصدد بررسی این مساله بود که در میان دختران و زنان ایرانی چه نوع برداشت و تصوری از موبایل رایج است؟ و آیا واقعا نگرش به موبایل در زنان وابسته به گروه ‌های سنی، تحصیلی و ... همگرایی نشان می ‌دهد یا خیر؟ بدین منظور شهر تهران برای بررسی انتخاب شد و سوال ‌های اصلی پژوهش در سال 1388 در نمونه ‌ای متشکل از 300 نفر از زنان ساکن در 6 منطقه مختلف از 22 منطقه تهران توزیع و اجرا شد. نتایج عمده پژوهش عبارت بودند: 1- نگرش ابزاری به موبایل (با میانگین9.4 ) در زنان مورد بررسی، از نگرش بیانگر (اجتماعی، فرهنگی، روانی) قوی‌ تر بوده است. علاوه بر این، نگرش احساسی - روانی نسبت به موبایل در مقایسه با بقیه نگرش ‌ها (ابزاری، اجتماعی) بیشترین رابطه همبستگی (0.314) را با میزان استفاده از موبایل داشته است. به ‌عبارتی، هر چه شدت نگرش احساسی روانی به موبایل در زنان بیشتر بوده، میزان استفاده آنها از موبایل نیز بیشتر بوده است؛ 2- همگرایی در نگرش ‌های زنان وابسته به گروه ‌های مختلف سنی، تحصیلی و ... در این پژوهش به ‌شکل جالب توجهی بیش از تفاوت و تمایز در نگرش‌ های آنها بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women's Attitudes toward the Cell Phone (Tehran-2009)

نویسنده [English]

  • Seyed Kamaleddin Mousavi
Assistant Professor of Sociology, Shahed University
چکیده [English]

Taking advantage of the theoretical orientation of Apparatgeist (Katz, Akhus.2002) and the Functional Development Pattern (Geser, 2004), this study has explored some similarities and differences in perceptions among a group of women in Tehran. In this context, conducted in Sept. 2009, a sample of 300 women residing in six distinct districts of Tehran was surveyed in order to asses: 1. Prevalent attitude about cell phone among different groups of women. 2. Relation between 'mobile phones' perceptions' and 'mobile usage rate'. 3. Similarity or dissimilarity of attitudes toward cell phone among different groups of women. Some of the main results of the research are: A: Instrumental attitude seems to be the strongest attitude toward cell phone among the women. B: There are significant correlation between 'emotional attitude' and 'instrumental attitude' with the 'cell phone usage rate' C: Similarities in attitudes toward cell phone are stronger than the differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cell Phone Usage Rate
  • Apparatgeist Theory
  • Socio-Cultural Similarities
  • Perceptions on the Cell Phone
  • Instrumental and Expressive Attitudes