بررسی نقش آموزش بر روحیه کارآفرینانه دانش ‌آموزان هنرستان ‌های حرفه ‌ای دخترانه استان مازندران

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور تهران

2 استادیار دانشگاه مازنداران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش آموزش بر روحیه کارآفرینانه دانش‌ آموزان هنرستان ‌های حرفه ‌ای دخترانه در سه بعد تحریک انگیزه‌ ها، پرورش ویژگی ‌ها و فراگیری مهارت ‌ها بود. نمونه آماری 331 نفر، و داده‏ ها با استفاده از پرسشنامه ‌ای با اجزای استاندارد و ضریب پایایی 79% جمع ‌آوری شد. یافته‌ ها نشان داد که در مقایسه طولی سه ساله، بین متغیر آموزش و سه متغیر مرتبط با روحیه کارآفرینی یعنی تحریک انگیزه‌ ها، پرورش ویژگی ‌ها و فراگیری مهارت ‌ها رابطه معنا‌داری وجود نداشت و میانگین نمره هر سه متغیر در میان دانش ‌آموزان سال ‌های اول تا سوم هنرستان‌ های حرفه ‌ای دختران یکسان بود و آموزش ‌های ارائه شده در مدارس مذکور بهبود دهنده روحیه کارآفرینانه آنها نبود. در مقایسه عرضی نیز به ‌رغم برابری نسبی میانگین ‌ها، انحراف معیار و ضریب تغییرات سه متغیر، رتبه اهمیت ‌آنها بر اساس آزمون فریدمن، با هم تفاوت ملاحظه‌ پذیری داشت. در پایان نتیجه ‌گیری شد که مدیران و مسوولان نظام آموزشی به ‌منظور بهبود روحیه کارآفرینانه دانش ‌آموزان چگونه باید به برنامه‌ ها و محتوای دروس هنرستان ‌ها توجه ‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Education and Entrepreneurial Spirit of Vocational High School Girl Students Case of Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Mehran Farajollahi 1
  • Hassanali Aghajani 2
  • Ziba Ganjehkhor 3
1 Assistant Professor of Education, Tehran Payam Noor University (PNU)
2 Assistant Professor of Management, University ofMazandaran (UMZ)
3 Graduate Student, Tehran Payam Noor University (PNU
چکیده [English]

Three reasons why we pay attention to entrepreneurship are: creating wealth, building productive employment, and developing technology. It is believed that a revolution is needed for entrepreneurship to take place in societies nowadays. Thus this study is aimed at determining the role education plays in entrepreneurship spirit of vocational high school girl students at three dimensions of stimulating motives, nurturing specifications, and learning skills. The sample was 331 elements; data collection instrument was a related questionnaire with the reliability level of 0.79. The results states that, based on linear comparison, there was not found any relationship between education and three sub-variables related to entrepreneurship spirit, and the mean of three variables within a three-year period among students of the three grades have been similar, and that the curricula offered did not have any positive effects on promotion of entrepreneurship spirit. And, also based on breath-wise comparison, in spite of relative similarity of the mean scores, standard deviation, and dispersion coefficients of three variables, there had been differences among variables in terms of ranking their mean scores, based on the Friedman test. Finally, given these results, some suggestions were offered on how the managers and authorities can improve entrepreneurship spirit by attending to programs and contents of high school syllabus

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • entrepreneurship
  • Girl Students Vocational High School
  • Mazandaran