تبیین جامعه شناختی مدیریت بدن در میان زنان

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

3 دانشجوی دکترای جامعه شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین جامعه شناختی مدیریت بدن با روش پژوهش پیمایشی در سال 1389 انجام شد. جامعه آماری این پژوهش زنان 15 ساله و بالاتر شهر تبریز، بالغ بر 543123 نفر، بودند. از این تعداد 738 نفر بر اساس فرمول نمونه گیری با روش نمونه ‌گیری خوشه ‌ای چند مرحله ‌ای توام با تصادفی ساده و منظم انتخاب شدند. در این پژوهش برای گردآوری داده ‌ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ ها، یافته‌ ها نشان داد که: مدیریت بدن در میان زنان 15 ساله و بالاتر تبریز از سطح متوسط به پایینی برخوردار است و بین متغیرهای مقایسه اجتماعی بدن، گروه‌ های مرجع، سرمایه فرهنگی، اقتصادی، تحصیلات و مدیریت بدن در میان زنان همبستگی معنا‌داری وجود داشته و این متغیرها توانسته اند تا 37 درصد از واریانس مدیریت بدن را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychological Commitment and Levels of Self Concept & Perceived Organizational Justice A Comparative Study of Men and Women

نویسندگان [English]

  • Mehdi Adibi Sedah 1
  • Mahasti Alizadeh 2
  • Kamal Koohi 3
1 Assistant Professor of Social Sciences, University of Esfahan
2 Associate Professor of Social Medicine, Tabriz University of Medical Sciences
3 Sociology Student, Esfahan University, corresponding author
چکیده [English]

We administered the present research to study the role of levels of self concept and perceived organizational justice on males and females psychological commitment. The statistical population included some workers of public sector organizations, among whom 305 persons (215 males and 90 females) were selected using stratified random sampling. Research questionnaires consisted of: levels of self-concept scale, distributive justice questionnaire, procedural and relational justice questionnaire and psychological commitment questionnaire. Data were analyzed using Pearson's correlation coefficient, hierarchical regression analysis and independent sample t test. The results showed that: 1) There is significant difference between males and females in relational justice. 2) For males in the first block of hierarchical regression analysis, distributive justice, procedural justice and relational justice have significant relationships with psychological commitment (P<0.05), but for females in first block, relational justice and then procedural justice have positive relationship with psychological commitment. 3) In the second block with adding the levels of self-concept, individual self-concept for males, and relational self-concept for females have significant relationship with psychological commitment (p<0.05). Findings of this research revealed that relational self-concept and relational justice are important for women's psychological commitment, whereas for male's psychological commitment, individual self-concept and distributive justice bear significance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived organizational justice
  • Self concept
  • Psychological commitment
  • Females
  • Males