مقایسه ارزش ‌های مذهبی بین دو نسل دختران و مادران شهر‌های لار و جهرم

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شیراز

2 مربی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

با توجه به دگرگونی ‌های فرایند جهانی شدن، نسل ‌های مختلف (والدین و فرزندان) دچار تنش و چالش ‌های مختلف شده‌ اند. در این بررسی از روش پیمایش استفاده شد. ارزش‌ های مذهبی افراد در سه بعد (بعد جمعی رفتار مذهبی، بعد فردی رفتار مذهبی و اعتقادات) شاخص سازی شد و با استفاده از نمونه‌ گیری خوشه‌ ای 1060 نفر از دانش ‌آموزان دختر دبیرستانی و مادران آنها در شهر‌های لار و جهرم به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج نشان داد که عامل اجتماعی شدن در خانواده (ارزش‌ های مذهبی مادر) نقش تعیین کننده ‌ای در تبیین ارزش ‌های مذهبی دختران خود ایفا می ‌کند. در کل دختران جهرمی مذهبی ‌تر از دختران لاری بودند. بیشترین تفاوت میان مادران و دختران آنها در بعد جمعی رفتارهای مذهبی نمود می ‌یابد و در لار تفاوت مادران و دختران در ارزش‌ های مذهبی بیشتر است. در زمینه اعتقادات تفاوتی میان مادران و دختران آنها وجود نداشت، ولی در کل مادران مذهبی ‌تر از دختران بودند. در مدل نهایی جهرم دو عامل بعد جمعی رفتار مذهبی و سطح اعتقادات مادر بیشترین قدرت پیش ‌بینی را داشت و در لار بعد جمعی رفتار مذهبی مادر و میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی مهمترین عوامل تاثیر‌گذار بر ارزش ‌های مذهبی دختران بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing Religious Values in Two Generations: Mothers & Daughters In Two Cities of Jahrom and Lar

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Moqaddas 1
  • Fatemeh Nowrouzi 2
1 Associate Professor of Sociology, Shiraz University
2 Sociology Instructor, Payame Noor University
چکیده [English]

Changes brought about by globalization processes have created tensions and challenges so that they affect different values of generations (parents and chil&en) as well. This is a sucvey-method resea,-ch which attempts to study religious values of females having residence in Lar and Jahrom cities. Religious values have been indexed in three dimensions (collective, individual and beliefs). Using cluster sampling, 1060 female high school students and their mothers were selected for our survey. Findings show that generally the process of socialization (mother's religious values) has a detennining mle in explaining the~ daughte,s' relijjous values. In all, Jahromi girls are more religious than their Lari counterparts. The most striking difference between daughters and mothers can be said to lie in collective dimension of their religious behavior. But in Lar there is more difference between mothers and daughters in terms of religious values. Regarding the belief system, there is no significant difference between mothers and daughters. In Jahrom two factors, collective dimension of religious behavior and mothers' beliefs, are meaningfully associated. In Lar mothers' collective dimension of religious behavior and the rate of their use
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Generation gap
  • Religious Values
  • Collective & Individual Dimensions of Religious Beliefs
  • Mothers & Daughters
  • Lar & Jahrom