تعیین ‌کننده ‌های مشارکت اجتماعی زنان روستایی: مورد مطالعه شهرستان بویراحمد

نویسندگان

استادیار دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه یاسوج

چکیده

پژوهش پیمایشی حاضر بر آن بود تا تعیین‌ کننده ‌های موثر بر مشارکت ‌اجتماعی زنان روستایی را به‌ عنوان یکی از عوامل اصلی توسعه روستایی، شناسایی کند. جامعه آماری پژوهش را زنان روستایی 16 ساله و بالاتر شهرستان بویراحمد تشکیل داده بودند که با استفاده از نمونه ‌گیری خوشه‌ ای چند مرحله‌ ای 250 نفر انتخاب و مطالعه شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ‌ای حاوی پرسش‌ های باز و بسته بود که روایی صوری آن را متخصصان بازنگری و تایید کردند و برای سنجش پایایی آن نیز مطالعه پیش ‌آهنگ انجام و ضریب آلفای کرونباخ 0.53 الی 0.74 برای تعیین ‌کننده‌ های گوناگون محاسبه شد. یافته‌ ها نشان داد مشارکت اجتماعی زنان روستایی مورد مطالعه در حد متوسطی است. همچنین نتایج حکایت از رابطه معنادار متغیرهای سن، سرمایه اجتماعی، نگرش به مشارکت، سطح تحصیلات، تماس با منابع اطلاعاتی، سطح اطلاعات و آگاهی و اشتغال در خارج از منزل با مشارکت اجتماعی زنان روستایی داشت. یافته‌ های حاصل از رگرسیون سلسله ‌مراتبی نیز نشان داد الگوی نظری پژوهش توانایی پیش‌ بینی بیش از 37 درصد از تغییرات در مشارکت اجتماعی را داشته و متغیرهای سن، بعد خانوار، سرمایه اجتماعی، سطح‌ تحصیلات، سطح آگاهی و اطلاعات، و اشتغال در خارج از منزل از مهمترین تعیین ‌کننده‌ های مشارکت اجتماعی زنان روستایی بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determinants of Social Participation of Rural WomenCase of Boyer-Ahmad County

نویسندگان [English]

  • Mostafa Ahmadvand
  • Maryam Sharifzadeh
Assistant professor of Agricultural Development & Extension, Dept. of Rural Development Management, College of Agriculture, Yasouj University
چکیده [English]

The purpose of this survey study was to identify factors influencing rural women's social participation in Boyer-Ahmad County, Iran. A simple cluster sampling technique was used to select a representative sample of rural women. A total of 250 rural women were interviewed with the aid of a questionnaire containing open and closed questions. Face validity was confirmed by experts, and the questionnaire was subjected to reliability testing by using data collection in the pilot study with Cronbach's Alpha value of 0.53 to 0.74. However based on the data there was a correlation between the social participation of rural women and variables relevant to women's attitude, age, social capital, education, media, level of information, and job. Social factors that include age, family number, and social capital were among important factors in forming the social participation of rural women. Furthermore, the discriminate function of hierarchical regression modeling results showed that among the variables postulated in the model; age, family number, social capital, education, level of information, and job, were the most important determinants to predict social participation of rural women. Overall, the theoretical framework of this study was able to explain 37 percent of variability in social participation of rural women

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Social Participation
  • rural women
  • social capital