رابطه تعهد روانی با سطوح خودپنداره و عدالت سازمانی ادراک شده: مطالعه تطبیقی زنان و مردان

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

2 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش سطوح خودپنداره و عدالت سازمانی ادراک‌ ‌شده بر تعهد روانی زنان و مردان اجرا شد. جامعه آماری پژوهش کارکنان چند سازمان دولتی بودند، که 305 نفر از میان آنها (215 مرد و 90 زن) به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ‌ای انتخاب شدند. ابزار‌های اندازه گیری شامل مقیاس سطوح خودپنداره، پرسشنامه عدالت توزیعی، پرسشنامه‌ های عدالت رویه‌ ای و ارتباطی و پرسشنامه تعهد روانی بود. داده‌ ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی و آزمون t گروه‌ های مستقل تحلیل شد. نتایج نشان داد که: 1- میان زنان و مردان در عدالت ارتباطی تفاوت معناداری وجود دارد. 2- برای مردان به ‌ترتیب عدالت توزیعی، عدالت رویه ‌ای و عدالت ارتباطی با تعهد روانی آنها به سازمان‌، و برای زنان، عدالت ارتباطی و عدالت رویه ‌ای به ‌ترتیب با تعهد روانی آنها دارای رابطه معنا‌دار هستند (P<0.05). 3- با افزوده شدن سطوح خودپنداره در بلوک دوم برای مردان خودپنداره فردی و برای زنان خودپنداره ارتباطی دارای توان پیش‌ بین معنادار برای تعهد روانی آنها هستند (P<0.05). یافته ‌های این پژوهش حاکی از آن است که برای زنان عدالت ارتباطی و خودپنداره ارتباطی اهمیت دارد، در حالی‌ که برای تعهد روانی مردان، عدالت توزیعی و خودپنداره فردی مهم هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychological Commitment and Levels of Self Concept & Perceived Organizational Justice A Comparative Study of Men and Women

نویسندگان [English]

  • Mohsen Golparvar 1
  • Zahra Javadian 2
1 Associate Professor, Department ofl/0 Psychology, Islamic Azad University, Khorasgan Branch
2 MA in English Language Teaching, Islamic Azad University, Khorasgan Branch
چکیده [English]

We administered the present research to study the role of levels of self concept and perceived organizational justice on males and females psychological commitment. The statistical population included some workers of public sector organizations, among whom 305 persons (215 males and 90 females) were selected using stratified random sampling. Research questionnaires consisted of: levels of self-concept scale, distributive justice questionnaire, procedural and relational justice questionnaire and psychological commitment questionnaire. Data were analyzed using Pearson's correlation coefficient, hierarchical regression analysis and independent sample t test. The results showed that: 1) There is significant difference between males and females in relational justice. 2) For males in the first block of hierarchical regression analysis, distributive justice, procedural justice and relational justice have significant relationships with psychological commitment (P<0.05), but for females in first block, relational justice and then procedural justice have positive relationship with psychological commitment. 3) In the second block with adding the levels of self-concept, individual self-concept for males, and relational self-concept for females have significant relationship with psychological commitment (p<0.05). Findings of this research revealed that relational self-concept and relational justice are important for women's psychological commitment, whereas for male's psychological commitment, individual self-concept and distributive justice bear significance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived organizational justice
  • Self concept
  • Psychological commitment
  • Females
  • Males