بررسی تفاوت های جنسیتی بین ابعاد مختلف صمیمیت در دانشجویان متاهل

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا(س)

2 دانشیار دانشکدۀ علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

صمیمیت در روابط زناشویی، به صورت الگوی رفتاری بسیار مهمی مفهوم سازی شده، که دارای جنبه های قوی عاطفی و اجتماعی شکل گرفته بر پایه پذیرش، رضایت خاطر، و عشق است و هدف این پژوهش نیز مقایسه تفاوت های جنسیتی در ابعاد مختلف این صمیمیت بین دانشجویان متاهل است. نمونه پژوهش را 100 دانشجوی متاهل تشکیل می دهند، که به طور تصادفی از خواب گاه های دانشجویان در تهران انتخاب شدند و ابزار پژوهش نیز شامل سه پرسش نامه نیازهای صمیمیت، صمیمیت زناشویی (MIQ)، و اطلاعات فردی است. بر پایه نتایج به دست آمده، در نمره کل صمیمیت و نیز سایر ابعاد صمیمیت، مانند صمیمیت عاطفی، صمیمیت روان شناختی، صمیمیت جنسی، و صمیمیت جسمانی، تفاوت های جنسیتی معناداری وجود دارد، اما در ابعاد صمیمیت فکری - معنوی، اجتماعی - تفریحی، و زیبایی شناختی، تفاوت های جنسیتی معنادار مشاهده نمی شود؛ هم چنین، در بعد صمیمیت زمانی میان زوج ها نیز تفاوتی معنادار وجود دارد. نتایج پژوهش بر اساس الگوهای مختلف جامعه پذیری و نیز مدل چند بعدی صمیمیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gender Differences between Intimacy Dimensions of Married College Students

نویسندگان [English]

  • Akram Khamse 1
  • Simin Hoseyniyan 2
1 Assistant Professor, Women Research Centre, AI-Zahra University
2 Associate Professor, Department of Psychology, AI-Zahra University
چکیده [English]

Intimacy has been conceptualized as a very important pattern of behaviour with a strong aspect of emotion and social relationships of acceptance, happiness, and love. The aim of this study is to compare gender differences within intimacy dimensions between married college students. One hundred married college students were randomly selected from dormitory of Tehran universities (N == 100). Three questionnaires were used: Marital Intimacy Needs Questionnaire; Marital Intimacy Questionnaire (MIQ); and General Demographic Questionnaire.
Results show that there are significant gender differences in the total score of the intimacy, and other dimensions such as emotional, psychological, sexual, and physical intimacy. But there are not significant gender differences in social, aesthetic, spiritual-thought dimensions of intimacy. Couples also show significant difference in time intimacy. Results have been discussed according to the different patterns of socialization and a multidimensional model of intimacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intimacy
  • Gender Differences
  • Marital Relationships
  • Dimensions of Intimacy