بررسی اثر بخشی روش حساسیت زدایی منظم بر اضطراب آزمون و کارکرد تحصیلی

نویسندگان

1 مربی گروه مشاوره، دانشگاه آزاد بهبهان

2 استاد گروه روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی روش حساسیت زدایی منظم بر اضطراب آزمون و کارکرد تحصیلی با کنترل تحصیلات و شغل پدر در دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع راهنمایی شهر بهبهان است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر سال سوم مقطع راهنمایی بهبهان در سال تحصیلی 1385-1386 تشکیل می دهند و حجم نمونه نیز شامل 42 نفر از این دانش آموزان است، که پس از انتخاب به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای، در دو گروه آزمایشی و گواه گمارده شده اند. طرح پژوهش، از نوع طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه و ابزار مورد استفاده آن، معدل نیم سال اول و دوم دانش آموزان، به عنوان کارکرد تحصیلی آنان، و نیز پرسش نامه اضطراب آزمون اسپیل برگر است. پس از انتخاب تصادفی گروه های آزمایشی و گواه، ابتدا بر روی هر دو گروه، پیش آزمون صورت گرفت و پس از مداخله آزمایشی (روش حساسیت زدایی منظم) بر روی گروه آزمایشی و اتمام برنامه آموزشی، از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، افزون بر روش های آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار، از روش های آمار استنباطی، همانند واریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها نشان داد که روش حساسیت زدایی منظم باعث کاهش اضطراب آزمون و افزایش کارکرد تحصیلی دانش آموزان دختر گروه آزمایشی، در مقایسه با گروه گواه، می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Systematic Desensitization on Test Anxiety and Academic Performance

نویسندگان [English]

  • Kobra Kazerniyan Moqaddam 1
  • Mahnaz Mehrabl-zade Honarrnand 2
  • Mansur Sudanl 3
1 MA Instructor, Department of Counselling, Azad University of Behbahan
2 Professor, Department of Psychology, Shahid Charnran University of Ahvaz
3 Assistant Professor, Department of Counselling, Shahid Charnran University of Ahvaz
چکیده [English]

This research probes the effect of systematic desensitization method on test anxiety and academic performance with control the father's education and cupation of third-grade guidance school girl students in Behbahan. The pulation includes all third-grade guidance school girl students in Behbahan. The participants of the study included 42 students suffering from "est anxiety. These students were selected using the multi-phase method. The nstrurnents in this study were Speilberger's Test Anxiety Questionnaire and me average score of the students (educational performance criterion). Besides descriptive statistics, such as mean and standard deviation, nferential statistics like MANOV A were also used for data analysis. The r suIts showed that systematic desensitization method decrease test anxiety and improve educational performance of experimental group, compared with " e control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systematic Desensitization
  • Test Anxiety
  • Academic Performance
  • Father's Education and Occupation