بررسی رابطه سازگاری زناشویی و به زیستی روانی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه الزهرا

2 دستیار علمی دانشگاه پیام نور زاهدان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سازگاری زناشویی با به زیستی روانی دانشجویان متاهل دانشگاه الزهرا است و جامعه آماری شامل 201 نفر از دانشجویان زن متاهل این دانشگاه است، که به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش، از آزمون های سازگاری زناشویی (دو نفره) اسپانیر و بهزیستی روان شناختی، و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری هم بستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. جز خرده مقیاس معنویت، که فقط با خرده مقیاس هم بستگی دونفره رابطه ای معنادار داشت، نتایج، رابطه ای معنادار بین خرده مقیاس های به زیستی روانی و خرده مقیاس های سازگاری زناشویی بود. مدت زمان ازدواج و سازگاری زناشویی، 0.206 از تغییرات به زیستی روانی را پیش بینی می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Marital Adjustment and Psychological Well-Being

نویسندگان [English]

  • Zahra Darvize 1
  • Faterne Kahaki 2
1 Associate Professor, Department of Psychology, AI-Zahra University
2 MA Research Assistant, Payam-e NOr University of Zahedan
چکیده [English]

The objective of this research is to study the marital adjustment of Al-Zahra University students in relation to their psychological well-being. Participants of the research were 201 married female students at Al-Zahra University. They were selected via the method of available samples. For data- gathering, e Spanier Marital Adjustment Questionnaire and psychological Well­Being Questionnaire were utilized. For data analysis, one way ANOVA analysis and Pierson correlation and regression methods were used.
The results suggest that there is a meaningful interrelation between ~ sychological well-being subscale and marital adjustment subscales; except spirituality subscale of well being, which only had correlation with dyadic coherence subscale of marital adjustment questionnaire. Analysis of r gression showed that duration of marriage and marital adjustment with ::>.6 percent assurance predict mental well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • well-being
  • Marital Adjustment
  • Married Students