بررسی تفاوت های جنسیتی در انگیزه های خرید الکترونیکی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت فن آوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا(س)

2 کارشناس ارشد مدیریت فن آوری اطلاعات

چکیده

خرید مایحتاج زندگی، امری نیازمند صرف وقت و انرژی است. پژوهش ها نشان می دهد «انگیزه های خرید»، به عنوان عامل اثرگذار بر رفتار خرید افراد، به سه گروه انگیزه های کاربردی، احساسی - اجتماعی، و هویتی دسته بندی می شود و جنسیت، یکی از سازه هایی است که می تواند بر متفاوت بودن میزان اهمیت عوامل یاد شده در افراد مختلف تاثیر گذارد.این پژوهش با مطرح کردن هفت فرضیه و یک سوال فرعی، به بررسی رابطه عامل جنسیت با انگیزه های خرید، جذابیت های ظاهری سایت، و نوع کالا پرداخته و انگیزه های کاربردی را، به عنوان تسهیل کننده، و انگیزه های احساسی - اجتماعی را، به عنوان عامل مانع در خرید الکترونیک، مورد آزمون قرار داده است. روش پژوهش شامل دو بخش کیفی و کمی است و جامعه آماری، خریداران اینترنتی زن و مرد سایت های ایرانی اند. برای آزمون فرضیه ها نیز، از آزمون های t برای دو گروه مستقل و c2 استفاده شد. نتایج پژوهش، با پذیرفتن یک فرضیه و رد کردن شش فرضیه دیگر، نشان می دهد که تنها بین انگیزه های احساسی - اجتماعی و جنسیت رابطه ای معنادار وجود دارد و این انگیزه ها برای زنان مهم تر از مردان است. بین جنسیت و انگیزه کاربردی و هویتی، و نیز بین جنسیت و جذابیت های ظاهری سایت و نوع کالا رابطه ای معنادار دیده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gender Differences in Incentives of Electronic Shopping

نویسندگان [English]

  • Fariba Latifi 1
  • Leyla Qaffari 2
1 Assistant Professor, Department of Management, Al-Zahra University
2 MSc in Information Technology Management, AI-Zahra University
چکیده [English]

Shhopping is a daily affair requiring significant time and energy. Research shows that shopping motives affect individuals' shopping behaviours. Such ';Tlotives are categorized as functional, socio-emotional, and identity motives. ~ ender is a factor, which can bring about different degrees of importance to - opping motives. In this survey, seven assumptions and a secondary ouestion are posed in order to investigate correlation between shopping otives, apparent site attractions, type of goods and gender. This study tests -Jnctional motives as facilitators and socio-emotional motives as barriers to :: ectronic shopping. Research methodology includes both qualitative and uantitative methods. The respondents are among male and female e- oppers of the Iranian sites. Meanwhile t and X2tests were performed for '0 independent groups to examine the assumptions.
The tests approved only one of the assumptions, and the others were not pproved. This implies that there is merely a significant correlation between -ocio-emotional motives and gender factor, and socio-emotional motives are ore important for women than men. The results do not show a significant ... orrelation between functional and identity motives against gender factor. There is no significant correlation between apparent site attractions, types of ::oods and gender factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Shopping
  • Internet Shopping
  • Shopping Motives
  • Functional Motives
  • Socio-emotional Motives
  • Identity Motives
  • Gender Differences