بررسی سیمای زن در ادبیات کودکان با تاکید بر تغییرات سیاسی - اجتماعی

نویسنده

مربی دانشگاه سوره

چکیده

نوشتار حاضر بر آن است که با تاکید بر تغییرات سیاسی - اجتماعی دهه های اخیر در ایران، به بررسی سیمای زن در ادبیات کودکان بپردازد. تغییرات سیاسی - اجتماعی در این مقاله، با مولفه های جنگ، دوره سازندگی، و دوره موسوم به اصلاحات مشخص شده و پس از مقایسه با واقعیات (آمارهای رسمی)، تغییر سیمای زن در 22 داستان نمونه، مورد بررسی قرار گرفته است. منابع مورد بررسی، کتاب های داستانی منتشر شده به وسیله کانون پرورش فکری کودکان در طی سال های 1358 تا 1384 است و در بررسی نمونه آماری از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. نتیجه به دست آمده بیان گر عدم تغییر نگرش نویسندگان نسبت به نقش های جنسیتی طی سه دوره زمانی، به رغم تغییر در واقعیت ها، است. حضور کمی، نقش های خانوادگی، سواد، اشتغال، و فعالیت های سیاسی و اجتماعی زنان، شاخص های مربوط به سیمای زن در این مقاله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women's Role in Children Literature: A Review Emphasizing Socio-PoJitical Changes

نویسنده [English]

  • Javad SadeqT Ja'fari
MA Instructor, SOre University
چکیده [English]

The sources of research in the article are story books, published by the Iranian Institute for the Intellectual Development of Children in the period of 1979 to 2004. Content analysis technique was used in the process of data sampling. This article examines Iran's socio-political changes with respect to the war, construction, and definite reforms period as well as changes in women's role in 22 sample story and then they are compared with the reality. The result showed that despite the changing reality, authors' approaches to sexual roles remained intact during 3 periods of times. Indexes related to women's role include: quantity of presence, familial roles, literacy, job, and women's socio-political activities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women's Role,• Children Literature,• Socia-Political Changes
  • Sexual Roles