دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، پاییز 1386 
7. سیمای زن در تذکره الاولیای عطار نیشابوری

صفحه 135-147

سید مریم روضاتیان؛ سیدعلی اصغر میرباقری فرد