ره یافت های کمی و کیفی اندازه گیری خشونت علیه زنان در خانواده با تاکید بر روش ترکیبی

نویسنده

دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

در طول دهه های گذشته، علاوه بر نقدهای بسیاری که پژوهش گران فمینیستی از مفهوم سازی های سنتی علوم اجتماعی و پژوهش های کمی و چیره گی فراگیر آن، مخصوصا در حوزه خشونت خانوادگی به عمل آورده اند، در سال های اخیر نیز، تلاش هایی در جهت ترکیب و تلفیق روش های کمی و کیفی، به وسیله هر یک از هواداران آن ها صورت گرفته، که این تلاش ها از دهه 1990 به عنوان سومین الگوی روش شناختی و نیز به عنوان پژوهشی مستقل در نوع خود مطرح شده است.نوشتار پیش رو، دو هدف عمده را پیگیری می کند؛ اول، معرفی دو ره یافت عمده فمینیستی (با روی کردی کیفی) و خشونت خانوادگی (با روی کردی کمی)، برای مطالعه خشونت علیه زنان در خانواده و نیز بررسی نقاط ضعف و قوت روش شناختی آن ها؛ دوم بررسی روش شناختی برخی پژوهش های انجام گرفته در این خصوص و تاکید بر لزوم استفاده از روی کرد ترکیبی در مطالعه خشونت علیه زنان در خانواده، به منظور فهم درست زندگی و تجربه زنان به طور اخص و سایر مطالعات این حوزه به صورت اعم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantitative and Qualitative Approaches in Measuring Violence against Women in Family Context

نویسنده [English]

  • Reza Hemmati
MA PhD Student in Sociology, University of Esfahan
چکیده [English]

In the past decades, the social science traditional conceptualization and quantitative research and its dominant hegemony especially in the area of family violence have been heavily criticized by feminist researchers. Nonetheless much effort has been already made to integrate and combine qualitative and quantitative with their defenders in recent decades. This approach emerged as a third methodological paradigm and distinct research type in the 1990s.
The article serves two purposes. First, introducing two main feminist (with qualitative perspective) and family violence approach (with quantitative perspective) in the study of violence against women, examining its weaknesses and strengthens. Secondly it examines some of researches in this case, emphasizing necessity of using mixed approaches in the study of violence against women in the family context in order to achieve an enhanced understanding of life and experiences of woman in particular and that of other studies in this field in generally.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wife Abuse
  • Violence against Women
  • Feminism
  • Qualitative research
  • Quantitative Research