خودشیفتگی و نقش های جنسی در نوجوانان دختر ایرانی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکدۀ روان شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

این مطالعه به بررسی ارتباط نقش های جنسی، خودشیفتگی، و سازش یافتگی پرداخته است. 147 دانش آموز دختر دبیرستانی، «پرسش نامه اسنادهای شخصیتی (PAQ)»، «پرسش نامه شخصیت خودشیفته (NPI)»، و هم چنین مقیاس های ارزش خود و هم دلی را به عنوان نشان گرهای کارکرد بهینه تکمیل کردند. یافته ها نشان داد ویژگی های مردانه با مقیاس کلی خودشیفتگی هم بسته است و این ارتباط، در هر دو مولفه سازش یافته (اقتدار و خودبسندگی) و سازش نایافته خودشیفتگی (بهره کشی) پدیدار است؛ افزون بر این، مردانگی با ارزش خود، هم بستگی مثبت، و با دغدغههم دلانه، هم بستگی منفی، و زنانگی نیز با خودشیفتگی، به صورت کلی، و با زیر مقیاس های اقتدار، خودبسندگی (خودشیفتگی سالم)، و احساس محق بودن (خودشیفتگی ناسالم)، هم بستگی معکوس دارد. ویژگی های زنانه با ارزش خود، هم بستگی منفی، و با دغدغه هم دلانه، هم بستگی مثبت داشت. ویژگی های ترکیبی زنانه- مردانه، از این جهت که با زیر مقیاس سالم- اقتدار ارتباط داشت، از ویژگی های زنانه، و از این لحاظ که با بهره کشی بی ارتباط بود، از ویژگی های مردانه سازش یافته تر بود؛ هم چنین زنانگی- مردانگی، از آن جا که هم با ارزش خود و هم با توانایی دیدگاه پذیری هم بستگی مثبت داشت، سالم ترین کارکرد را در بین نقش های جنسی دارا بود. تحلیل واریانس چندگانه نشان داد نقش های جنسی در مولفه های خودشیفتگی، با ارزش خود، دغدغه هم دلانه، و آشفتگی شخصی تفاوت دارند. این یافته ها تا حدودی یافته های قبلی را درباره ارتباط مردانگی با خودشیفتگی از یک سو و ارتباط ویژگی های ترکیبی زنانه- مردانه با سازش یافتگی از سوی دیگر تایید کرد؛ اما ارتباط معکوس زنانگی با ارزش خود و خودشیفتگی سالم، انعکاسی از هنجارهای جامعه ایران و خلاف یافته های پژوهش های قبلی در غرب بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Narcissism and Gender Roles in the Iranian Female Youth

نویسندگان [English]

  • Fateme Hamzavi 1
  • Nima Qorbai 2
1 MA Student in Psychology, University of Tehran
2 Associate Professor, Department of Psychology, University of Tehran
چکیده [English]

This study examines the relationship between sex roles, narcIssism, and adjustment in the Iranian female youth. The number of students who completed the Personal Attribute Questionnaire, the Narcissistic Personality Inventory (NPI), along with measures of self-esteem and empathy as the markers of adjustment is 147. Overall, the data indicated that masculinity was positively related to whole narcissism scale. This relationship is apparent in both adjusted and maladjusted components of narcissism; that is Authority and Self SUfficiency for adjusted ones and exploitativeness for maladjusted one. Masculinity also positively related to self-esteem and negatively to empathic concern. On the other hand, femininity was negatively related to NPI in whole and Authority, Self Sufficiency (adjusted ones), and entitlement (maladjusted one) subscales. It also had negative relationship with self-esteem and positive relationship with empathic concern. Androgyny appeared the healthiest sex role because of positive relationship with Authority, self-esteem, and perspective taking and also not being related to maladjusted narcissistic components such as exploitativeness and entitlement. Multiple analyses of variance indicated that sex roles were different in subscales of narcissism, self-esteem, empathic concern, and personal distress. These results somehow confirmed previous results about relationships between masculinity and narcissism and also relationship between androgyny and adjusted functioning. However the negative relationship of femininity with self-esteem and adjusted narcissism was in contrast with previous findings in western countries and perhaps the reflection of cultural norms in Iran which was discussed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adaptive Narcissism
  • Maladaptive Narcissism
  • Sex Roles
  • self-esteem
  • empathy