تحلیل جنسیتی فعالیت های کشاورزی در روستاهای شهرستان کرمانشاه: توصیه هایی برای عاملان توسعه روستایی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ کشاورزی و عضو مرکز پژوهشی تحقیقات اقتصادی- اجتماعی، دانشگاه رازی

2 استادیار دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه رازی

3 کارشناس ارشد توسعۀ روستایی، دانشگاه رازی

چکیده

هدف کلی این پژوهش توصیفی، تحلیل جنسیتی انجام فعالیت های کشاورزی به وسیلهروستاییان شهرستان کرمانشاه، به روش کمی، است. جامعه آماری پژوهش را ساکنان روستاهای شهرستان کرمانشاه تشکیل دادند (148425نفر: 79040 مرد و 69385 زن) و با محاسبه حجم نمونه ای معادل 382 نفر، از روش نمونه گیری چند مرحله ای استفاده شد. بر اساس یافته ها، میزان مشارکت زنان روستایی، به ویژه زنان میان سال، در انجام امور مختلف پرورش دام بیش از مردان بود، ولی در امور زراعت و باغ داری، تنها در وجین و فرآوری محصولات مشارکت داشتند؛ هم چنین میزان دست رسی زنان به منابع مختلف و تصمیم گیری آن ها در مورد منابع و درآمدها نیز کم تر از مردان بود. بر اساس تحلیل واریانس دو سویه، از لحاظ میزان مشارکت فیزیکی در امور کشاورزی، میزان دست رسی به منابع، و توان دخل و تصرف در آن ها (کنترل و تصمیم گیری)، بین چهار گروه مردان میان سال، زنان میان سال، زنان جوان، و مردان جوان روستایی، اختلافی معنادار مشاهده شد؛ بنابراین، برنامه ریزی توسعه روستایی شهرستان کرمانشاه بر پایه واقعیت های مذکور و بر اساس عدالت محوری جنسیتی توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gender Analysis of Agricultural Tasks: A Case among Rural Residents of Kerrnanshah Township, Implications for Rural Development Practitioners

نویسندگان [English]

  • AmirHoseyn AliBeygi 1
  • Kiyumars ZarAfshani 2
  • Sa'Ide Owlayi 3
1 Assistant Professor, Department of Agriculture, Razi University of Kermanshah
2 Assistant Professor, Department of Agriculture, Razi University of Kermanshah
3 MA in Agricultural Development, Razi University of Kermanshah
چکیده [English]

The main objective of this descriptive study is to analyze patterns of involvement of rural women and men in agricultural tasks associated with physical participation, access to resources, and autonomy in decision making. The population consisted of male and female village residents in Kerrnanshah Township (n = 148425). Using a multistage sampling, 382 residents were interviewed. Results revealed that middle-age women participated more in livestock production than their male counterparts and performed time-consuming tasks such as mechanical weed control and processing of agricultural products. Moreover, women had less access to resources with less autonomy in deciding for resources and income than male fanners. Using Two-Way Analysis of variance, there were a significant difference in physical participation, access to resources, and decision­making autonomy among four groups of middle-age male, female, and young male and female residents. Implications of the findings for rural development practitioners in Kermanshah Township include taking into account the gender roles in agricultural tasks when planning rural development programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • Gender Role
  • Gender Analysis
  • Access
  • Control
  • Decision Making
  • Agriculture