فمینیسم و فلسفه اگزیستانسیالیسم

نویسنده

استادیار گروه فلسفه، دانشکدۀ ادبیات، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مقاله حاضر، با استفاده از یک مطالعه کیفی-مقایسه ای ژرفانگر، به بررسی ریشه های اگزیستانسیالیستی بعضی نوشته های فمینیستی میانه قرن بیستم، هم چون آثار دو بووار، دیلی، رودر، بارتکی، و اتکین سون، می پردازد و مشابهت دغدغه ها و شیوه ها، یا به عبارت دیگر، هم سویی ارزش ها و روش های فلسفه اگزیستانسیالیسم و فمینیسم متفکران نام برده را نشان می دهد. مبنای نظری پژوهش حاضر بر این است که فمینیسم، بیش از آن که مکتبی تفسیری باشد، مکتبی تغییری و تابع ایدئولوژی های مختلفی است که برنامه تغییر داشته اند؛ بنابراین شناخت و نقد روایت های مختلف فمینیسم، بدون یافتن و سنجیدن مکتب هایی که این روایات به آن ها متکی است، از عمق کافی برخوردار نخواهد بود. فرضیه پژوهش نیز بر آن است که یکی از مهم ترین این مکتب ها، اگزیستانسیالیسم است و فمینیسم اگزیستانسیالیستی، به عنوان مقدمه فمینیسم رادیکال، نیز همانند اصل فلسفه اگریستانسیالیسم، به دلیل جذابیت های این فلسفه اوج گرفت و به دلیل نااستواری ها و ناکارآمدی های آن دچار فتور شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feminism and the Existentialist Philosophy

نویسنده [English]

  • Morteza Mardiha
Assistant Professor, Department of Philosophy, Allame Tabatabayi University
چکیده [English]

The present article, using a qualitative-comparative depth analysis, attempts to examine the existentialist roots in some feminist writings of the 20th century. It tries to show the convergence of values and methods manifested in the feminist-existentialist thinkers. The theoretical basis of the present research is that feminism, instead of being an interpretive school, can be conceived of as a more changing way of thought which is following different ideologies. That is to say, ideologies are followed by feminism that has an agenda for change. In accordance with this reading and critique, the different narratives of feminism, cannot reach a reasonable depth without finding and weighing the ideological schools on which these narratives depend. The research's hypothesis is that one of most important of these ideologies is existentialism, and that existentialist feminism, as a forerunner of radical feminism, rose to prominence due to the attractive elements inherent in existentialism, and come to its demise due to weaknesses and shortcomings inherent in such school of philosophical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feminism
  • Existentialism
  • Self/Other
  • Female/Male