سیمای زن در تذکره الاولیای عطار نیشابوری

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

تذکره الاولیا کتابی است به نثر، نوشته شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری (540-618 ق)، در شرح احوال و بیان اقوال تعدادی از عرفا، که از آن می توان اطلاعاتی گسترده درباره ابعاد مختلف شخصیت عرفا به دست آورد. در خلال سرگذشت عرفا، نقش و تاثیر زنان نیز مشهود است و با بررسی دقیق تذکره الاولیا، می توان سیمای زنان را در قالب مادر، همسر، معشوق، عارف، و نیز خواهران و دختران عرفا، پیرزنان، و کنیزکان مشاهده کرد. مقاله حاضر سیمای زن را در قالب موارد فوق، با ارایه نمونه از متن تذکره الاولیا، مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Visage of Woman in Tazkerat-al-owlia of Attar

نویسندگان [English]

  • Seyyede-Maryam Rowzatiyan 1
  • Seyyed-AliAsqar MirBaqeri Fard 2
1 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Estahan
2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Esfahan
چکیده [English]

The book Tazkerat-al-owliii is a prose literary text compiled by Sheikh Farideddin Mohammand Attar Neyshiibiiri which appears in biography of some of the Gnostics. There is a lot of information about Gnostic personality figures characteristics in this book. It is in such biographies that the role and effect of Women is seen. A careful study of Tazkerat-al-owliii, reveals the visage of women in the forms of mother, wife, sweetheart, Gnostic. The book contains some points about sister or Gnostics' daughter and also old women and slave-girls. The present article analyzes and studies women's visage in these forms providing sample from the Tazkerat-al-owliii text.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tazkerat-al-owlia
  • woman
  • Mother
  • Wife
  • Sweetheart