بررسی اهمیت عوامل بازدارنده زنان تهران از مشارکت در ورزش تفریحی با توجه به متغیر خصوصیات فردی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی اهمیت عوامل بازدارنده فردی، بین فردی، و ساختاری مشارکت زنان شهر تهران در فعالیت های ورزش تفریحی است، که برای این منظور از مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده اوقات فراغت استفاده شد تا در کنار شناخت این عوامل، درستی و هماهنگی آن ها با شرایط موجود در کشور نیز بررسیشود. برای انجام کار، ابتدا به بررسی سلسله مراتب عوامل بازدارنده سه گانه و نیز اولویت آن ها برای مشارکت زنان شهر تهران در ورزش تفریحی، با توجه به خصوصیات فردی آن ها که شامل سن، شغل، تعداد فرزند، وضعیت تاهل، و تحصیلات بود، اقدام شد و پس از توزیع پرسش نامه ای پژوهش گر ساخته و دارای روایی و پایایی قابل اعتماد بین زنان شهر تهران، نتایج پژوهش نشان داد که در بین این زنان، عوامل ساختاری، مهم ترین دسته از عوامل اثرگذار بر مشارکت آن ها در ورزش است و عوامل بازدارنده فردی و بین فردی، به ترتیب در اولویت های دوم و سوم قرار دارند. نتایج حاصل در مورد تمامی خصوصیات فردی مورد نظر پژوهش ثابت است، اما ترتیب عوامل بازدارنده سه گانه مدل سلسله مراتبی در این پژوهش تایید نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Constraints Inhibiting Women from Participating in Recreational Sports in Tehran Focusing on Personal Attributes

نویسندگان [English]

  • Sara Keshkar 1
  • Mohammad Ehsani 2
1 Assistant Professor, Department of Physical Education, Tarbiyat Modarres University
2 Associate Professor, Department of Physical Education, Tarbiyat Modarres University
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the significance of various structural, intrapersonal, and interpersonal constraints inhibiting women from participating in recreational sports. Women's personal attributes were also considered in the analysis. To this end, the hierarchical model of leisure constraints was utilized to help us not only recognize the constraints in Iran but also check the adaptation of this model with the country's existing situation. For this reason, the hierarchy of the three-fold constraints inhibiting women from participating in recreational sports was investigated, at the same time, the differential effect of the three constraints on women with different personal attributes, including age, job, number of children, marital status and education, was identified. The instrument used in this study was a questionnaire provided by the researcher. It was first checked for the reliability and validity and was then distributed among the women in Tehran. The results of the analysis showed that among the three constraints, structural constraints are the first and intrapersonal and interpersonal constraints occupy the second and the third position respectively. This result holds with all women with different personal attributes. Another finding was that the order of the constraints in three-fold hierarchical model was not approved by the study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constraints
  • Leisure Time
  • Recreational Sports
  • Personal Attributes