ترکیب جنسیتی و رشد اشتغال بنگاه های تعاونی شواهدی از بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی بخش تعاون طی برنامه دوم توسعه

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت، و حسابداری، دانشگاه یزد

2 استادیار دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

اگرچه رشد بنگاه به عنوان یکی از راه های ایجاد شغل از اهمیتی فراوان برخوردار است، اما عوامل موثر و سهم تاثیر آن ها بر رشد بنگاه، از مباحثی است که در مورد آن اتفاق نظر وجود ندارد. یکی از این عوامل، ترکیب جنسیتی نیروی انسانی یک بخش اقتصادی است که در صورت اثبات عدم تاثیر آن بر رشد بنگاه، می توان انتظار داشت که این بخش بتواند برای زنان نیز به اندازه مردان شغل ایجاد کند. این نوشتار کوشیده است تا با استفاده از داده های جمع آوری شده از بنگاه های کوچک و متوسط صنایع تولیدی بخش تعاون طی برنامه دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تفکیک آن ها به دو گروه، یعنی گروهی که بیش تر نیروی انسانی آن را مردان و نیز گروهی که بیش تر نیروی انسانی آن را زنان تشکیل می دهند، پاسخی برای بررسی مساله تاثیر ترکیب جنسیتی نیروی انسانی بر رشد بنگاه های این بخش پیدا کند. نتایج پژوهش نشان می دهد ترکیب جنسیتی نیروی انسانی بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط بخش تعاون، تاثیری بر رشد نیروی انسانی این بنگاه ها نداشته است و این نتیجه حتا زمانی که روش های متفاوت اندازه گیری رشد و تصحیح دو مرحله یی هک من برای جلوگیری از تورش احتمالی ناشی از انتخاب بنگاه های ماندگار در فعالیت اقتصادی، در مقایسه با بنگاه هایی که تنوانسته اند در این مدت به حیات اقتصادی خود ادامه دهند به کار گرفته می شود، صادق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Employees Gender Composition and Firm Growth: Evidence from Manufacturing Industry in Cooperative Sector during the Second Development Plan in Iran (1995-99

نویسندگان [English]

  • MohammadAIi FeyzPOr 1
  • Vahid MahmOdi 2
1 Assistant Professor, Department of Economics, University of Yazd
2 Assistant Professor, Department of Management, University of Tehran
چکیده [English]

The performance of Small and Medium-sized Enterprises (SMEs), measured by employment growth, and hence their ability for job creation as a remedy for unemployment has been an important area of economic debate since the last three decades. However recent studies, mostly in developing countries, have found evidence that gender has significant effect on SME performance. Utilizing profit regression technique, this paper examines the effect of employee's gender composition in cooperative sector on SME growth using data obtained from General Census of Manufacturing and Mines in Iran (GCMM). This includes 12,000 manufacturing SMEs, with 1 to 99 employees. The results suggest that employee's gender composition in cooperative sector has no significant effect on SME growth. Using Heckman's two-step procedure, we find that sample selection bias is not a problem in the study of manufacturing SME growth in co-operative sector during the years of the Second Development Plan in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SMEs
  • Gender Composition
  • Iran
  • Firm Growth
  • Second Development Plan