دوره و شماره: دوره 20، شماره 4 - شماره پیاپی 73، بهمن 1401، صفحه 6-230 
الگوی رفتار مصرفی کاربران زن شبکه اجتماعی اینستاگرام در شهر تهران

صفحه 6-36

محسن مهرآرا؛ یگانه موسوی جهرمی؛ فرهاد خدادادکاشی؛ پگاه شیرمحمدی