مطالعه موردی مُدگرایی و نزاع بر سر بدنِ عمومی نسل جوان شهر سنندج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان

2 دانشجوی کارنشاسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه کردستان

10.22051/jwsps.2022.38956.2556

چکیده

هدف این نوشتار مطالعۀ کیفی سبک‌های جدید مُدگرایی در پوشش به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین میدان‌های نزاع بر سر بدنِ عمومی در فضاهای همگانی است. سوژه‌های مورد مطالعه از میان دختران 14 تا 30 سال شهر سنندج انتخاب شده‌اند که پرسه‌زنی در فضاهای همگانی را به‌عنوان فعالیت معمولی خود معرفی نموده‌اند. داده‌ها از طریق مصاحبۀ فردی گردآوری و از طریق تحلیل مضمونی تفسیر شده‌اند. طبق نتایج تحقیق، شش مضمون اصلی از داده‌ها قابل استنتاج است: نقش دوگانۀ مُدگرایی در افشاسازی/ پنهان‌‌سازی هویت؛ انتخاب مُد جایگزین به‌عنوان راهی برای پس‌زدن رمزگانِ سنتیِ پوشش؛ کارکرد مُد در بازتولید دوگانۀ تمایز/ ادغام؛ استفاده از سبک‌های مُدگرا برای نمایش پرستیژ و گشودگی فردی؛ مُدگرایی راهی برای تصرف فضاها؛ و جایگاه محوری مُدگرایی در منازعۀ بدن خصوصی/ بدن عمومی. ترسیم شبکۀ مضامین و خرده‌مضامین همبستۀ آن‌ها بیان‌گر آن‌ است که برای دخترانِ جوان، پرسه‌زنی در فضاهای همگانی، پیروی از سبک‌های جدید پوشش، تصرف فضاها، متمایزکردن خویش از نسل قدیم، و تلاش برای مدیریت بدن خود در فضاهای عمومی جملگی اجزاء به‌هم‌پیوستۀ شکلی از زیستن هستند که می‌توان ذیل مقولۀ هسته‌ای «نمایش عمومی وجه مطلوبی از بودن» آن را نا‌مگذاری کرد. بدین‌سان، استفادۀ دخترانِ جوان از سبک-های جدید لباس درست در لحظه‌ای که به‌قصد نمایاندن هویتی جدید انجام می‌شود عملاً حکم انتخاب نوعی مُد جایگزین برای سرپیچی از قواعد قدیمی پوشش را دارد. همین کنش، هم‌زمان، آن‌ها را قادر می‌سازد خود را درمقام اعضای یک خرده‌فرهنگ از فرهنگ کلی متمایز کنند و پرستیژ، شکوه، انعطاف و آراستگی خود را به نمایش بگذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fashion and the struggle over the public body (Case study: the young generation in Sanandaj)

نویسندگان [English]

  • jamal mohammadi 1
  • Samira Noori 2
1 Department of sociology at University of Kurdistan
2 Student of M.A. in sociology at University of Kurdistan
چکیده [English]

The aim of this article is to study new fashionable clothing styles as a main field of struggle over the public body in public spaces. The theoretical constructs include concepts taken from the theoretical tradition of hegemony-resistance which analyses activities like body-building, body-representation, women’s defiance of dominant clothing rules and their tendency toward alternative fashions in the context of popular culture and as examples of struggles over the public body. The sample, young girls of Sanandaj, recruited through snowball-sampling strategy, reported their lived experiences of wearing fashionable clothing styles in urban public spaces via in-depth interviews. Data were analyzed using inductive thematic analysis and six key themes were found: the dual role of fashion in in exposing/ concealing of identity, choosing alternative fashion as a way to reject traditional dress codes, the role of fashion in reproducing the duality of distinction/ assimilation, using fashionable styles for representing personal prestige and openness, putting on fashion to seizing spaces, and the central role of fashion in the struggle over public/ private body. It was concluded that consuming fashionable clothing styles by young women create the possibility for developing multiple feminine agencies. Unlike the prevalent tendency to think about Islamic women’s embodied subjectivity as homogeneous, we found a kind of heterogeneity in appearance and bodily practices. This heterogeneity is what challenges and resists intended homogeneity of the dominant culture. In this sense, fashionable clothing styles are tools of resistance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • style of clothing
  • public body
  • alternative fashion
  • space
  • representation