رابطه‌ی میان تصویربدنی و شدت اضطراب و افسردگی در زنان بارداربا نقش واسطه ای خودشفقتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

10.22051/jwsps.2022.35958.2433

چکیده

چکیده
بارداری و مادر شدن از وقایع لذت بخش و تکاملی زندگی زنان محسوب می شود، اما گاهی به دلیل تغییرات متعدد فیزیولوژیک و روانشناختی ممکن است همراه با اضطراب و افسردگی باشد. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای خودشفقتی در رابطه ی میان تصویربدنی و شدت اضطراب و افسردگی زنان باردار انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه ی آماری را کلیه زنان بارداری که در سه ماهه سوم بارداری قرار داشتند و جهت دریافت مراقبت های دوران بارداری به درمانگاه‌های زنان بیمارستان‌های شهر تهران مراجعه کردند تشکیل دادند، که از این میان 140 نفر به روش نمونه گیری دردسترس از سه بیمارستان قدس، هدایت و الغدیر انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه‌ی خودشفقتی نف (2003)، فرم کوتاه اضطراب بارداری (1990)، افسردگی ادینبورگ (1987) و تصویربدن در بارداری (2017) بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه و برنامه الحاقی پردازش‌گر هایس استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون ضریب هبستگی پیرسون نشان داد تصویربدنی همبستگی مثبت معنادار با شدت اضطراب و افسردگی دارد و خودشفقتی با تصویربدنی، شدت اضطراب و افسردگی همبستگی منفی معناداری دارد (0.01>P). همچنین نتایج رگرسیون خطی چندگانه، نقش واسطه ای معنادار خودشفقتی در رابطه‌ی میان تصویربدنی و شدت اضطراب و افسردگی زنان باردار را تایید کرد (P<0.01 و 0.33= R2). باتوجه به یافته‌ها، توصیه می‌شود در برنامه‌ریزی‌های بهداشتی درمانی جهت بهبود سلامت روان زنان باردار به افزایش خودشفقتی و کاهش نارضایتی از تصویربدنی توجه جدی معطوف شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Self-Compassion in the Relationship between Body Image and Severity of Anxiety and Depression in Pregnant Women

نویسندگان [English]

  • Hiwa Abbaszadeh 1
  • azadeh tavoli 2
  • Gholamreza Dehshiri 2
1 Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Pregnancy and being mother has been taken into account as an enjoyable and evolutionary event in the women's life, however, due to Physiological and Psychological changes; it can be associated with Anxiety and Depression. This study aimed to investigate the Mediating Role of Self-Compassion in the Relationship between Body Image and Severity of Anxiety and Depression in Pregnant Women. The research method was Non-Experimental and Correlational. The research population consisted of all pregnant women who were in their third trimester of pregnancy and referred to health centers of Tehran hospital for pregnancy care. A sample of 140 pregnant women was selected using convenience sampling from three Hospitals of Quds, Hedayat and Alghadir. To collect data, Neff Self-Compassion scale (2003), Pregnancy Related Anxiety Questionnaire (1990), Edinburgh Postnatal Depression Scale (1987) and Body Image in Pregnancy Scale (2017) were used. Pearson's correlation coefficient and Hayes PROCESS procedure extension in Regression analysis were used to analyze the data. The results of Pearson's correlation showed that Body image had a significant positive correlation with the severity of Anxiety and Depression and self-compassion had a significant negative correlation with body image, anxiety and depression (P<0.01). The results of Multiple Linear Regression confirmed the mediating role of self-compassion in the relationship between body image and the severity of anxiety and depression in pregnant women (R2=0/33, P<0.01). According to the finding, it's recommended to pay serious attention to increasing self-compassion and reducing body image dissatisfaction in health care planning to improve the mental health of pregnant women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • Body image
  • Depression
  • Pregnancy
  • Self-Compassion