رابطه‌ی میان تصویربدنی و شدت اضطراب و افسردگی در زنان بارداربا نقش واسطه ای خودشفقتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 این مقاله مستخرج از پایان‌نامه کارشناسی ارشد می‌باشد. . کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. hiwa.abbaszadeh@gmail.com

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. (نویسنده مسئول). a.tavoli@alzahra.ac.ir

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. Dehshiri.ghr@alzahra.ac.ir

چکیده

چکیده
بارداری و مادر شدن از وقایع لذت بخش و تکاملی زندگی زنان محسوب می شود، اما گاهی به دلیل تغییرات متعدد فیزیولوژیک و روانشناختی ممکن است همراه با اضطراب و افسردگی باشد. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای خودشفقتی در رابطه ی میان تصویربدنی و شدت اضطراب و افسردگی زنان باردار انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه ی آماری را کلیه زنان بارداری که در سه ماهه سوم بارداری قرار داشتند و جهت دریافت مراقبت های دوران بارداری به درمانگاه‌های زنان بیمارستان‌های شهر تهران مراجعه کردند تشکیل دادند، که از این میان 140 نفر به روش نمونه گیری دردسترس از سه بیمارستان قدس، هدایت و الغدیر انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه‌ی خودشفقتی نف (2003)، فرم کوتاه اضطراب بارداری (1990)، افسردگی ادینبورگ (1987) و تصویربدن در بارداری (2017) بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه و برنامه الحاقی پردازش‌گر هایس استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون ضریب هبستگی پیرسون نشان داد تصویربدنی همبستگی مثبت معنادار با شدت اضطراب و افسردگی دارد و خودشفقتی با تصویربدنی، شدت اضطراب و افسردگی همبستگی منفی معناداری دارد (0.01>P). همچنین نتایج رگرسیون خطی چندگانه، نقش واسطه ای معنادار خودشفقتی در رابطه‌ی میان تصویربدنی و شدت اضطراب و افسردگی زنان باردار را تایید کرد (P<0.01 و 0.33= R2). باتوجه به یافته‌ها، توصیه می‌شود در برنامه‌ریزی‌های بهداشتی درمانی جهت بهبود سلامت روان زنان باردار به افزایش خودشفقتی و کاهش نارضایتی از تصویربدنی توجه جدی معطوف شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Self-Compassion in the Relationship between Body Image and Severity of Anxiety and Depression in Pregnant Women

نویسندگان [English]

  • Hiwa Abbaszadeh 1
  • Azadeh Tavoli 2
  • Gholamreza Dehshiri 3
1 M.Sc in Clinical Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran. hiwa.abbaszadeh@gmail.com
2 Assistant Professor of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran. a.tavoli@alzahra.ac.ir. (Corresponding Author)
3 Associate Professor of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran. Dehshiri.ghr@alzahra.ac.ir
چکیده [English]

Pregnancy and being a mother have been taken into account as enjoyable and evolutionary events in the women's life, however, due to Physiological and Psychological changes; it can be associated with Anxiety and Depression. This study aimed to investigate the Mediating Role of Self-Compassion in the Relationship between Body Image and the Severity of Anxiety and Depression in Pregnant Women. The research method was Non-Experimental and Correlational. The research population consisted of all pregnant women who were in their third trimester of pregnancy and referred to the health centres of Tehran hospital for pregnancy care. A sample of 140 pregnant women was selected using convenience sampling from three Hospitals of Quds, Hedayat, and Alghadir. To collect data, the Neff Self-Compassion scale (2003), Pregnancy Related Anxiety Questionnaire (1990), Edinburgh Postnatal Depression Scale (1987), and Body Image in Pregnancy Scale (2017) were used. Pearson's correlation coefficient and Hayes PROCESS procedure extension in the Regression analysis were used to analysing the data. The results of Pearson's correlation showed that Body image had a significant positive correlation with the severity of Anxiety and Depression and self-compassion had a significant negative correlation with body image, anxiety, and depression (P<0.01). The results of Multiple Linear Regression confirmed the mediating role of self-compassion in the relationship between body image and the severity of anxiety and depression in pregnant women (R2=0/33, P<0.01). According to the finding, it's recommended to pay serious attention to increasing self-compassion and reducing body image dissatisfaction in health care planning to improve the mental health of pregnant women..

Anxiety, Body Image, Depression, Pregnancy, Self-Compassion.

‌Introduction
Pregnancy due to physiological and psychological changes may put women at risk of psychological distress. research has shown, anxiety and depression are the most important and common disorders during pregnancy. 1 in 10 mothers experiences anxiety and depression during pregnancy and postpartum, and if they are not identified and treated during pregnancy, they can have adverse consequences for the mother and her child. Therefore, it is important to investigate the risk and protective factors of these disorders. researchers have reported a significant positive relationship between body image dissatisfaction and anxiety and depression, but a review of the research suggests that the relationship between them may not be linear and that self-compassion plays a mediating role between them. According to Research evidence, self-compassion has a significant negative relation with anxiety and depression and can help reduce emotional distress such as anxiety and depression and also act as a protective factor against negative body image. According to the mentioned research findings and the fact that a study in Iran has not investigated the mediating role of self-compassion in the relationship between body image and the severity of anxiety and depression in pregnant women; The question of the present study is whether self-compassion plays a mediating role in the relationship between body image dissatisfaction and the severity of anxiety and depression in pregnant women?.
 
Methodology
The research method was non-experimental and correlational. The research population consisted of all pregnant women who were in their third trimester of pregnancy and referred to the health centre of Tehran hospital for pregnancy care. A sample of 140 pregnant women was selected using convenience sampling from three hospitals of Quds, Hedayat, and AL-Ghadir. To collect data, the Neff self-compassion scale (SCS), Edinburgh postnatal depression scale (EPDS), Pregnancy related anxiety questionnaire (PRAQ-17), and Body image in pregnancy scale (BIPS) were used. Data were analyzed by Pearson’s Correlation coefficient and Hayes Regression.
 
Findings
The finding of the research showed there was a significant positive relationship between body image dissatisfaction and severity of anxiety (r=0/43) and depression (r=0/44), further it was indicated that self-compassion had a significant negative correlation with the severity of anxiety (r=-0/55) and depression (r=-0/56). Additionally, Hayes regression showed that self-compassion played a mediating role in the relationship between body image dissatisfaction and the severity of anxiety and depression symptoms in pregnant women (R2= 0/33).
 
Result
According to the cognitive view, if a person has a negative attitude towards her body, she experiences dissatisfaction with her body image. This body image dissatisfaction leads to the activation of negative automatic thoughts and basic assumptions that cause anxiety and depression. as these disorders progress, negative automatic thoughts about body image increase and this process leads to increased anxiety and depression. However, not all pregnant women with body image dissatisfaction experience anxiety and depression, so factors may affect the consequences of body image, one of which is self-compassion. Self-compassion entails being kind and understanding toward oneself in instances of pain or failure rather than being harshly self-critical; perceiving one’s experiences as part of the larger human experience rather than seeing them as isolating, and holding painful thoughts as feeling in mindful awareness rather than over-identifying with them. Therefore, it can be said that pregnant women with body image dissatisfaction who have high self-compassion have a higher resilience when faced with stressful situations caused by body image dissatisfaction, experience fewer negative emotions, and can manage their negative emotions. As a result, the ground for creating psychological well-being and preventing the symptoms of anxiety and depression is provided in them, and the cycle of negative automatic thoughts and the experience of anxiety and depression do not occur. Hence self-compassion can be considered as a strategy for regulating emotion during pregnancy, which creates the background of mental health in the person.
‌‌

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • Body image
  • Depression
  • Pregnancy
  • Self-Compassion
‌‌‌‌احمدی­کانی­گلزار، ارسلان و قلی‌زاده، زلیخا. (1394). اعتبارسنجی ایرانی آزمون افسردگی پس از زایمان ادینبرگ برای غربال‌گری افسردگی پس از زایمان. نشریه روان پرستاری، 3(3)، 10-1.
امان­الهی، عباس.، تردست، کوثر و اصلانی، خالد. (1395). پیش‌بینی افسردگی براساس مؤلفه­های خودشفقتی در دانشجویان دختر دارای تجربه‌ شکست عاطفی دانشگاه­های اهواز. مجله روان‌شناسی بالینی، 8(2)، 88-77.
بارلو، دیوید اچ و دیورند، وی مارک. (1394). آسیب‌شناسی روانی. ترجمه مهرداد فیروزبخت. تهران: انتشارات رسا.
پاسدار، کتایون.، حسنی، جعفر و نوری، ربابه. (1396). اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر خودشفقتی بیماران مبتلابه اختلال اضطراب افسردگی مختلط. مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور، 5(2)، 21-9.
حسنی، جعفر و پاسدار، کتایون. (1396). بررسی ساختار عاملی تأییدی، روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس خودشفقتی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1392. ‌مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 16، 742-727.
خادمی، کتایون. (1390). اثر آموزش اصلاح تصویر بدنی و خودپنداره مثبت بر درمان اختلال بدشکلی بدنی و کاهش اضطراب، استرس و افسردگی در مراجعان به کلینیک‌های زیبایی شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران.
دمرچلی، نسیم. (1397). نقش واسطه­ای خودشفقتی در ارتباط بین تصویر بدنی و کیفیت زندگی در دانشجویان. ‌پژوهش‌های نوین روا‌ن‌شناختی، 13(49)، 121-102.
زارعی­پور، مرادعلی.، صدقیانی‌فر، علی.، امیرذهنی، جلیله.، پارس‌نژاد، مریم و عیوقی رهنما، وحید. (1396). بررسی میزان افسردگی، اضطراب و استرس در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی ارومیه. ‌ره آورد سلامت، 3(2)، 30-20.
سادوک، بنجامین جیمز.، سادوک، ویرجینیا آلکوت و روئیز، پدرو. (1394). خلاصه روا‌ن‌پزشکی کاپلان و سادوک: علوم رفتاری/ روانپزشکی بالینی. جلد اول. ترجمه فرزین رضاعی. تهران: ارجمند. ‌
ساراسون، اروین جی و ساراسون، بارباراآر. (1393). روان‌شناسی مرضی: مشکل رفتار غیرانطباقی. ویرایش یازدهم، ‌بهمن نجاریان، محسن دهقانی، داود عرب و ایران داودی. تهران: رشد.
سجادی، حمیرا.، وامقی، مروئه.، ستاره فروزان، آمنه.، رفیعی، حسن.، محققی کمال، سید حسین و نصرت آبادی، مهدی. (1392). مرور سیستماتیک مطالعات مرتبط با افسردگی دوران بارداری در مطالعات ایرانی (90-1375). مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 5(2)، 530-521.
سعیدی، ضحی.، قربانی، نیما.، سرافراز، مهدی رضا و شریفیان، محمد حسین. (1391). رابطه‌ شفقت خود، ارزش خود و تنظیم هیجانات خودآگاه. ‌پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 6(3)، 9-1.
شیرالی‌نیا، خدیجه.، چلداوی، رحیم و امان‌الهی، عباس. (1397). اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر افسردگی و اضطراب زنان مطلقه. ‌روان‌شناسی بالینی، 10(1)، 20-9.
صادقی، مسعود.، صفری موسوی، سید‌سینا.، فرهادی، معرفت و امیری، میثم. (1396). نقش انعطاف‌پذیری روان­شناختی و خودشفقتی در پیش­بینی افسردگی، اضطراب و استرس بیماران مبتلا به دیابت نوع 2. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35(452)، 1375-1368.
صدوقی، مجید و صفاری‌فرد، راضیه. (1397). رابطه نگرانی از تصویر بدنی و عزت­نفس در دانشجویان: نقش تعدیل کننده شفقت به خود. رویش روان‌شناسی، 7(10)، 296-‌281.
طاولی، آزاده و عباس‌زاده، هیوا. (1399). ویژگی­های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه‌ تصویر بدنی در بارداری (BIPS). نشریه پایش، 19(5)، 600-591.
عزیزی، شیلان و ملائی‌نژاد، میترا. (1393). بررسی وضعیت اضطراب مادران باردار در سه ماهه سوم بارداری و عوامل مرتبط با آن در مراجعه‌کنندگان به بیمارستان­های شهر بندر‌عباس در سال 1391. ‌زنان مامائی و نازائی، 17(122)، 15-8.
قدم‌پور، عزت‌الله و منصوری، لیلا. (1397). اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر افزایش میزان خوش‌بینی و شفقت به خود دانش آموزان مبتلابه اختلال اضطراب فراگیر. مطالعات روان‌شناختی، 14(1)، 74-59.
کارآموزیان، مهسا.، عسکری‌زاده، قاسم و بهروزی، ناصر. (1395). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه اضطراب بارداری. مجله بالینی پرستاری و مامایی، ۵(۴)، 34-22.
کرد، بهمن و کریمی، صبری. (1396). پیش‌بینی تنظیم هیجانی بر اساس شفقت‌ورزی به خود و تن‌انگاره دانشجویان. ‌مطالعات روان‌شناسی تربیتی، 14(28)، 230-207.
گروسی، بهشید.، رضوی نعمت‌الهی، ویدا و اطمینان رفسنجانی، عاطفه. (۱۳۹2). بررسی رابطه افسردگی و عزت­نفس با تصور از بدن در زنان باردار. مجله بهداشت و توسعه، 2(2)، 127-117.
گلیان، شهناز.، قیاسوند، ملیحه.، میر‌محمد‌علی، ماندانا و مهران، عباس. (1393). ارتباط تصویر بدنی دختران نوجوان چاق شهر تهران با افسردگی، اضطراب و تنش. ‌پایش، 13(4)، 440-433.
محمدی، لادن. (1395). رابطه تصویر بدنی و عزت­نفس بر افسردگی آتیپیک: نقش تعدیل­کنندگی خودشفقت ورزی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
موسوی، سید‌ابوالفضل.، پورحسین، رضا.، زارع مقدم، علی.، موسویان حجازی، سید احمد و گمنام، اعظم. (1395). تصویر بدن در دیدگاه­ها و ‌مکتب‌های روان‌شناسی. رویش روان‌شناسی، 5(2)، 236-209.
نعمت­الله‌زاده ماهانی، کاظم.، برجعلی، احمد و درتاج، فریبرز. (1394). مدلی ساختاری درباره­‌ تن­انگاره­‌ دانشجویان مونث ایرانی: تأثیر قد، وزن، شاخص توده­‌ بدنی، عزت­نفس، طرحواره­‌ ظاهر، باورهای مربوط به ظاهر و وارسی بدن بر تن انگاره. ‌اندازه‌گیری تربیتی، 6(22)، 185-165.
هاوتون، کیت.، سالکووس کیس، پال ام.، کرک، جوان و کلارک، دیوید ام. (1395). رفتار درمانی شناختی: راهنمای کاربردی در درمان اختلال­های روانی. جلد اول. ترجمه حبیب الله قاسم زاده. تهران: ارجمند.
Abbasi, A. & Zubair, A. (2015). Body image, self-compassion, and psychological well-being among university students. Pakistan Journal of Social and Clinical Psychology, 13(1), 41.
Ahmadi, K. G. A. & Golizadeh, Z. (2015). Validation of edinburgh postpartum depression scale (EPDS) for screening postpartum depression in Iran. Iranian Journal of Psychiatric Nursing, 3(3), 1-10. (‌In Persian)
Albertson, E. R., Neff, K. D. & Dill-Shackleford, K. E. (2015). Self-compassion and body dissatisfaction in women: A randomized controlled trial of a brief meditation intervention. Mindfulness, 6(3), 444-454.
Alvarado, R., Jadresic, E., Guajardo, V. & Rojas, G. (2015). First validation of a Spanish-translated version of the Edinburgh postnatal depression scale (EPDS) for use in pregnant women, A chilean study. Archives of Women's Mental Health, 18(4), 607-612.
Amanelahi, A., Tardast, K. & Aslani, K. (2016). Prediction of depression based on components of self-compassion in girl students with emotional breakdown experience in Ahvaz universities. Journal of Clinical Psychology, 8(2), 77-88. (‌In Persian)
Azizi, S. & Molaeinezhad, M. (2014). Anxiety status in pregnant mothers at third trimester of pregnancy and its related factors in referrals to Bandar Abbas Hospitals in 2012. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, 17(122), 8-15. (‌In Persian)
Barlow, D. H., Durand, V. M. & Hofmann, S. G. (2016). Abnormal psychology: An integrative approach. Cengage learning. Translated by: Mehrdad Firoozbakht. Tehran, Rasa Publications Company. (‌In Persian)
Callow, T. J., Moffitt, R. L. & Neumann, D. L. (2021). External shame and its association with depression and anxiety: The moderating role of self-compassion. Australian Psychologist, 56(1), 70-80.
Cash, T. F. & Grant, J. R. (1996). Cognitive—Behavioral Treatment of Body-Image Disturbances. In Sourcebook of Psychological Treatment Manuals for Adult Disorders (pp. 567-614). Springer, Boston, MA.
Chakraborty, D. (2022). A review of literature based on the effect of post-partum depression in relations to body image and mental health of women. International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Topics, 3(2), 52-54.
Chan, C. Y., Lee, A. M., Koh, Y. W., Lam, S. K., Lee, C. P., Leung, K. Y. & Tang, C. S. K. (2020). Associations of body dissatisfaction with anxiety and depression in the pregnancy and postpartum periods: A longitudinal study. Journal of Affective Disorders, 263, 582-592.
Chio, F. H., Mak, W. W. & Ben, C. (2021). Meta-analytic review on the differential effects of self-compassion components on well-being and psychological distress: The moderating role of dialecticism on self-compassion. Clinical Psychology Review, 85, 101986.
Choi, S. K., Kim, J. J., Park, Y. G., Ko, H. S., Park, I. Y. & Shin, J. C. (2012). The simplified Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) for antenatal depression: is it a valid measure for pre-screening? International Journal of Medical Sciences, 9(1), 40-46.
Clark, A., Skouteris, H., Wertheim, E. H., Paxton, S. J. & Milgrom, J. (2009). The relationship between depression and body dissatisfaction across pregnancy and the postpartum: A prospective study. Journal of Health Psychology, 14(1), 27-35.
Cox, J. L., Holden, J. M.  & Sagovsky, R. (1987). Detection of postnatal depression: Development of the 10-item Edinburgh postnatal depression scale. The British Journal of Psychiatry, 150(6), 782-786.
Cranswick, C. (2017). Self-compassion: What meaning and role does it play in the lives of women who experience anxiety and depression in the perinatal period. Master of Philosophy dissertation, the University of Notre Dame Australia ,  Fremantle (WA).
Damercheli, N. (2018). Mediating Role of Self Compassion in Relationship between Body Image and Quality of Life. Journal of Modern Psychological Researches, 13(49), 101-121. (In Persian)
Dennis, C. L., Falah-Hassani, K. & Shiri, R. (2017). Prevalence of antenatal and postnatal anxiety: systematic review and meta-analysis. The British Journal of Psychiatry, 210(5), 315-323.
Downs, D. S., DiNallo, J. M. & Kirner, T. L. (2008). Determinants of pregnancy and postpartum depression: Prospective influences of depressive symptoms, body image satisfaction, and exercise behavior. Annals of Behavioral Medicine, 36(1), 54-63.
Duarte, C., Ferreira, C., Trindade, I. A. & Pinto-Gouveia, J. (2015). Body image and college women’s quality of life: The importance of being self-compassionate. Journal of Health Psychology, 20(6), 754-764.
Fekete, E. M., Herndier, R. E. & Sander, A. C. (2021). Self-compassion, internalized weight stigma, psychological well-being, and eating behaviors in women. Mindfulness, 12(5), 1262-1271.
Felder, J. N., Lemon, E., Shea, K., Kripke, K. & Dimidjian, S. (2016). Role of self-compassion in psychological well-being among perinatal women. Archives of Women's Mental Health, 19(4), 687-690.
Fuller-Tyszkiewicz, M., Skouteris, H., Watson, B. & Hill, B. (2012). Body image during pregnancy: An evaluation of the suitability of the body attitudes questionnaire. BMC Pregnancy and Childbirth, 12(1), 1-11.
Garrusi, B., Razavi Nematallahee, V. & Etminan, A. (2013). The relationship of body image with depression and self-esteem in pregnant women. Health and Development Journal, 2(2), 117-127. (‌In Persian)
Ghadampour, E. & Mansouri, L. (2018). The effectiveness of compassion focused therapy on increasing optimism and self-compassion in female students with generalized anxiety disorder. Journal of Psychological Studies, 14(1), 59-74. (‌In Persian)
 Gilbert, P. & Procter, S. (2006). Compassionate mind training for people with high shame and self‐criticism: Overview and pilot study of a group therapy approach. Clinical Psychology & Psychotherapy: An International Journal of Theory & Practice, 13(6), 353-379.
Golian, S., Ghiyasvand, M., Ali, M. M. & Mehran, A. (2014). The relationship between body image of obese adolescent girls and depression, anxiety and stress. Payesh (Health Monitor), 13(4), 433-440. (‌In Persian)
Green, S. B. (1991). How many subjects does it take to do a regression analysis. Multivariate Behavioral Research, 26(3), 499-510.
Hasani, J. & Pasdar, K. (2017). The Assessment of confirmatory factor structure, validity, and reliability of Persian version of self-compassion scale (SCS-P) in Ferdosi University of Mashhah in 2013. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 16(8), 727-742. (‌In Persian)
Hawton, K., Salkovskis P. M., Kirk, J. & Clark, D. M. (2016). Cognitive Behavior Therapy for Psychiatric Problems. Volumme1. Translated by: Habibollah Ghasemzadeh. Tehran, Arjmand Publications Company. (‌In Persian)
Helverson, N. (2013). The relation between self-compassion, body image, and mood: How do women internalize weight-related feedback? Doctor of Psychology dissertation, Philadelphia College of Osteopathic Medicine, Philadelphia.
Homan, K. J. & Tylka, T. L. (2015). Self-compassion moderates body comparison and appearance self-worth's inverse relationships with body appreciation. Body Image, 15, 1-7.
Johnson, E. A. & O'Brien, K. A. (2013). Self-compassion soothes the savage ego-threat system: Effects on negative affect, shame, rumination, and depressive symptoms. Journal of Social and Clinical Psychology, 32(9), 939-963.
Karamoozian, M., Askarizadeh, G. & Behroozi, N. (2017). The study of psychometric properties of pregnancy related anxiety questionnaire. Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 5(4), 22-34. (‌In Persian)
Khademi, K. (2011). The effect of body image and positive self concept training on body dysmorphic disorder treatment and reduction of anxiety, stress and  depression in cosmetic clinic’s clients in Tehran. Master of Psychology dissertation, Payam-e Noor University, Tehran. (‌In Persian)
Kord, B. & Karimi, S. (2017). The prediction of emotional regulation based on the students' self-compassion and body image. Journal of Educational Psychology Studies, 14(28), 207-230. (‌In Persian)
Lara, M. A., Navarrete, L., Nieto, L., Martín, J. P. B., Navarro, J. L. & Lara-Tapia, H. (2015). Prevalence and incidence of perinatal depression and depressive symptoms among Mexican women. Journal of Affective Disorders, 175, 18-24.
Leary, M. R., Tate, E. B., Adams, C. E., Batts Allen, A. & Hancock, J. (2007). Self-compassion and reactions to unpleasant self-relevant events: The implications of treating oneself kindly. Journal of Personality and Social Psychology, 92(5), 887.
MacBeth, A. & Gumley, A. (2012). Exploring compassion: A meta-analysis of the association between self-compassion and psychopathology. Clinical Psychology Review, 32(6), 545-552.
Meireles, J. F. F., Neves, C. M., Carvalho, P. H. B. D. & Ferreira, M. E. C. (2017). Body image, eating attitudes, depressive symptoms, self-esteem and anxiety in pregnant women of Juiz de Fora, Minas Gerais, Brazil. Ciência & Saúde Coletiva, 22, 437-445.
‌Mohammadi, L. (2017). The relation of body image and self-esteem to atypical depression: the role of self-compassion. Master of Psychology dissertation, Allameh Tabataba'i University, Tehran. (‌In Persian)
Mosewich, A. D., Kowalski, K. C., Sabiston, C. M., Sedgwick, W. A. & Tracy, J. L. (2011). Self-compassion: A potential resource for young women athletes. Journal of Sport and Exercise Psychology, 33(1), 103-123.
Mousavi, S. A., Pourhosein, R., Zare-Moghaddam, A., Mousavian Hejazi, S. A. & Gomnam, A. (2016). The body image in psychological perspective and theories. Rooyesh-e-Ravanshenasi Journal, 5(2), 209-236. (‌In Persian)
Neff, K. D. (2003). The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and Identity, 2(3), 223-250.
Neff, K. D. (2012). The science of self-compassion. Compassion and Wisdom in Psychotherapy, 1, 79-92.
Neff, K. D. & Dahm, K. A. (2015). Self-compassion: What it is, what it does, and how it relates to mindfulness. In Handbook of Mindfulness and Self-Regulation (pp. 121-137). Springer, New York, NY.
Neff, K. D. & McGehee, P. (2010). Self-compassion and psychological resilience among adolescents and young adults. Self and Identity, 9(3), 225-240.
Nemat, K., Borjali, A. & Dortaj, F. (2015). A structural model of body-image in iranian’s female students: Effects of weight, height, body mass index, self–esteem, appearance schema, appearance related beliefs and body checking on body image. Quarterly of Educational Measurement6(22), 165-85. (‌In Persian)
Pasdar, K., Hasani, J. & Nouri, R. (2017). The Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Self-Compassion in Patient with Mixed Anxiety-Depression Disorder. Journal of Neyshabur University of Medical Sciences, 5(2), 9-21. (‌In Persian)
Pauley, G. & McPherson, S. (2010). The experience and meaning of compassion and self‐compassion for individuals with depression or anxiety. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 83(2), 129-143.
Phillips, W. J., Hine, D. W. & Marks, A. D. (2018). Self‐compassion moderates the predictive effects of implicit cognitions on subjective well‐being. Stress and Health, 34(1), 143-151.
Raes, F. (2010). Rumination and worry as mediators of the relationship between self-compassion and depression and anxiety. Personality and Individual Differences, 48(6), 757-761.
Rauff, E. L. & Downs, D. S. (2011).‌ Mediating effects of body image satisfaction on exercise behavior, depressive symptoms, and gestational weight gain in pregnancy. Annals of Behavioral Medicine, 42(3), 381-390.
Riquin, E., Lamas, C., Nicolas, I., Lebigre, C. D., Curt, F., Cohen, H., Legendre, G., Corcos, M. & Godart, N. (2019). A key for perinatal depression early diagnosis: The body dissatisfaction. Journal of Affective Disorders, 245, 340-347.
Roomruangwong, C., Kanchanatawan, B., Sirivichayakul, S. & Maes, M. (2017). High incidence of body image dissatisfaction in pregnancy and the postnatal period: Associations with depression, anxiety, body mass index and weight gain during pregnancy. Sexual & Reproductive Healthcare, 13, 103-109.
Sadeghi, M., Safari, M. S. S., Farhadi, M. & Amiri, M. (2017). The role of psychological flexibility and self-compassion in predicting depression, anxiety and stress in patients with type 2 diabetes. Journal of Isfahan Medical School, 35(452), 1468-1475. (‌In Persian)
Sadock, B. J., Sadock, V. A. & Roez, P. (2016). Summary of Psychiatry - Behavioral Sciences / Clinical Psychiatry. Volumme1. Translatied by: Farzin Rezaee. Tehran, Arjmand Publications Company. (‌In ‌Persian)
Sadoughi, M. & Safari-fard, R. (2019). The relationship between body image and self-esteem among students: The moderating role of self-compassion. Journal of Rooyesh-e-Ravanshenasi, 7(10), 281-296. (‌In Persian)
Saeedi, Z., Ghorbani, N., Sarafraz, M. R. & Sharifian, M. H. (2012). The relationship between self-compassion, self-esteem and regulation of self-conscious emotions. Research on Psychological Health, 6(3), 1-9. (‌In Persian)
Sajadi, H., Vameghi, M. & Rafiey, H. (2013). Prevalence, risk factors and interventions of depression during pregnancy in Iranian studies (1997-2011) A systematic review. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 5(2), 521-530. (‌In Persian)
Sarason, I. G. & Sarason, B. R. (1987). Abnormal psychology: The problem of maladaptive behavior. Prentice-Hall, Inc. Translatied by: Bahman Najarian, Mohsen Dehghani, Davood Arab & Iran Davoodi. Tehran, Roshd Publications Company. (‌In Persian)
Schetter, C. D. & Tanner, L. (2012). Anxiety, depression and stress in pregnancy: Implications for mothers, children, research, and practice. Current Opinion in Psychiatry, 25(2), 141.
Seekis, V., Bradley, G. L. & Duffy, A. (2017). The effectiveness of self-compassion and self-esteem writing tasks in reducing body image concerns. Body Image, 23, 206-213.
Shiralinia, K., Cheldavi, R. & Amanelahi, A. (2018). The effectiveness of compassion-focused psychotherapy on depression and anxiety of divorced women. Journal of Clinical Psychology, 10(1), 9-20. (‌In Persian)
Silveira, M. L., Ertel, K. A., Dole, N. & Chasan-Taber, L. (2015). The role of body image in prenatal and postpartum depression: A critical review of the literature. Archives of Women's Mental Health, 18(3), 409-421.
Soto Balbuena, M. C., Rodríguez Muñoz, M. d. l. F., Escudero Gomis, A. I., Ferrer Barriendos, F. J., Le, H.-N., Fernández Blanco, M. d. C., Martín González, A., Álvarez Álvarez, E., Álvarez de la Mata, V. & Cordero Bernardo, C. (2018). Incidence, prevalence and risk factors related to anxiety symptoms during pregnancy. Psicothema, 30(3), 257-263. 
Soysa, C. K. & Wilcomb, C. J. (2015). Mindfulness, self-compassion, self-efficacy, and gender as predictors of depression, anxiety, stress, and well-being. Mindfulness, 6(2), 217-226.
Tavoli, A. & Abbaszadeh, H. (2020). Psychometric properties of the Persian version of body image in pregnancy scale (BIPS). Payesh (Health Monitor), 19(5), 591-600. (‌In Persian)
Trindade, I. A. & Sirois, F. M. (2021). The prospective effects of self-compassion on depressive symptoms, anxiety, and stress: A study in inflammatory bowel disease. Journal of Psychosomatic Research, 146, 110429.
Van den Bergh Ph.D, B. (1990). The influence of maternal emotions during pregnancy on fetal and neonatal behavior. Journal of Prenatal & Perinatal Psychology & Health, 5(2), 119.
Vannucci, A. & Ohannessian, C. M. (2018). Body image dissatisfaction and anxiety trajectories during adolescence. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 47(5), 785-795.
Vázquez, M. B., Pereira, B. & Míguez, M. C. (2018). Psychometric properties of the Spanish version of the pregnancy related anxiety questionnaire (PRAQ). The Spanish Journal of Psychology, 21(64), 1-10.
Wasylkiw, L., MacKinnon, A. L. & MacLellan, A. M. (2012). Exploring the link between self-compassion and body image in university women. Body Image, 9(2), 236-245.
Watson, B. (2016). Developing and validating a measure of body image for pregnant women. Doctor of clinical Psychology dissertation, Deakin University, Victoria.
Watson, B., Fuller-Tyszkiewicz, M., Broadbent, J. & Skouteris, H. (2017). Development and validation of a tailored measure of body image for pregnant women. Psychological Assessment, 29(11), 1363.
Wilson, K. (2017). Can Self-Compassion Reduce Depression and Anxiety in Adolescents? Intuition: The BYU Undergraduate Journal in Psychology, 12(2), 169-179.
Woody, C., Ferrari, A., Siskind, D., Whiteford, H. & Harris, M. (2017). A systematic review and meta-regression of the prevalence and incidence of perinatal depression. Journal of Affective Disorders, 219, 86-92.
Zareipour, M. A., Sedghianifar, A., Amirzehni, J., Parsnejad, M. & Ayoughi, R. V. (2017). Evaluation of depression, anxiety and stress in pregnant women referring to Urmia health centers. Rahavard Health Magazine, 3(2), 19-30. (‌In ‌Persian)