پیش‌بینی بزهکاری چندبعدی بر اساس نمویافتگی عاطفی و سرکوب افکار با نقش تعدیل‌کنندگی جنسیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه کاشان/ کاشان/ ایران fsa@kashanu.ac.ir

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه کاشان/ کاشان/ ایران reyhanetabesh@yahoo.com

10.22051/jwsps.2022.36080.2440

چکیده

بزهکاری یکی از مشکلات دوره نوجوانی است که می‌تواند سبب اختلال در نظم اجتماعی و مشکلات جدی در سطوح مختلف شود و عوامل متعددی در بروز آن دخالت دارند. هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی بزهکاری چندبعدی بر اساس نمویافتگی عاطفی و سرکوب افکار و بررسی نقش تعدیل‌کنندگی جنسیت انجام شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان کاشان در سال تحصیلی 1400-99 بود که از این میان تعداد 90 نفر از دانش‌آموزان به روش نمونه‌گیری در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند.گردآوری داده‌ها با پرسشنامه‌های بزهکاری چندبعدی (سهامی و همکاران، 1396)، نمویافتگی عاطفی (سینگ و بهارگاوا، 1974) و سیاهه سرکوب خرس سفید (وگنر و زاناکـاس، 1994) انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که هر دو متغیر نمویافتگی عاطفی (0/45=β) و سرکوب افکار (0/24=β) می‌توانند بزهکاری چندبعدی را در نوجوانان پیش‌بینی کنند. هم‌چنین بررسی نقش جنسیت در رابطه بین نمویافتگی عاطفی و سرکوب افکار با بزهکاری مورد تأیید قرار گرفت؛ بدین معنا که تأثیر این دو متغیر بر بزهکاری در دختران و پسران متفاوت است و در پسران سرکوب افکار 36% و نمویافتگی عاطفی 41% از بزهکاری و در دختران نیز نمویافتگی عاطفی 49% بزهکاری را پیش‌بینی می‌کند. لازم به ذکر است که متغیر سرکوب افکار در گروه دختران قادر به پیش‌بینی بزهکاری چندبعدی نبود. در نهایت می‌توان با بهره‌گیری از این نتایج و ارائه آموزش‌های مربوط به تقویت نمویافتگی عاطفی و راهبردهای سازگارانه مقابله با استرس و تنش، گام بلندی در جهت کاهش بزهکاری در نوجوانان برداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting multidimensional delinquency based on emotional maturity and thought suppression: the role of gender moderation

نویسندگان [English]

  • Fariborz Sedighi Arfaee 1
  • Reyhaneh Tabesh 2
1 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, University of Kashan, Kashan, Iran fsa@kashanu.ac.ir
2 Master student in psychology / Faculty of Humanities / University of Kashan / Kashan / Iran reyhanetabesh@yahoo.com
چکیده [English]

Delinquency is one of the problems of adolescence that can cause disruption of social order and serious problems for the individual, family, and community, and several factors are involved in its occurrence. This study aimed to predict multidimensional delinquency based on emotional development and thought suppression and to investigate the role of gender moderation. The research method was descriptive and correlational. The statistical population included all high school students in Kashan in the academic year 2020-2021, of which 90 students were studied by the convenience sampling method. Data collection with multidimensional delinquency questionnaires (Sahami et al., 1396), emotional development (Singh and Bahargawa, 1974), and the White Bear Suppression Inventory (Wegner and Zanakas, 1994). Results of Simultaneous-entry regression analysis showed that both the variables of emotional development (β=0.45) and thought suppression (β=0.24) can predict multidimensional delinquency in adolescents. The role of gender in the relationship between emotional development and thought suppression and delinquency was also confirmed; This means that the effect of these two variables on delinquency is different in girls and boys, and in boys, it predicts 36% of thought suppression and 41% of emotional deprivation of delinquency, and in girls, it predicts 49% of delinquency. It should be noted that the thought suppression variable in the group of girls was not able to predict multidimensional delinquency. Finally, by taking advantage of these results and providing training on strengthening emotional development and adaptive strategies to deal with stress, a big step can be taken to reduce delinquency in adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multidimensional Delinquency
  • Emotional Maturity
  • Thought Suppression
  • Gender