نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی معلم در رابطه سه گانه تاریک شخصیت و مقایسه اجتماعی با قلدری در دختران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، شهر ارومیه

2 دانشیار گروه روانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه ارومیه. شهر ارومیه

10.22051/jwsps.2022.39796.2598

چکیده

هدف‌پژوهش‌حاضر، بررسی‌نقش‌میانجی‌حمایت‌اجتماعی‌ادراک‌شده از سوی‌معلم، در رابطه‌ سه‌گانه‌تاریک‌شخصیت و مقایسه‌اجتماعی با رفتار قلدری در دختران بود. پژوهش‌حاضر توصیفی، از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل‌سازی معادلات‌ساختاری بود. تعداد 384 دانش‌آموز دختر دوره‌دوم‌متوسطه‌ شهر ارومیه (میانگین سنی: 82/16 و انحراف استاندارد: 04/1) به‌روش‌نمونه‌گیری‌تصادفی‌خوشه‌ای‌چندمرحله‌ای، انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های Illinois Bully Scale, Narcissistic Personality Inventory, Machiavellianism personality scale, Self-Report Psychopathy Scale, Perceived Social Support scale, Iowa-Netherlands Comparison Orientation Measure پاسخ‌دادند. به‌منظور تحلیل مدل‌مفهومی، بررسی فرضیه‌های پژوهش و استنباط آماری از نرم‌افزار Spss و Smart Pls استفاده‌شده‌است. نتایج‌حاصل از مدل‌سازی معادلات‌ ساختاری، نقش میانجی حمایت‌اجتماعی‌ادراک‌شده از سوی‌معلم را در تأثیر ماکیاولیسم بر قلدری، تائید کرد. همچنین، نتایج نشان داد که حمایت‌اجتماعی‌ادراک‌شده از سوی‌معلم، نمی‌تواند نقش‌میانجی را بین خودشیفتگی و قلدری، جامعه‌ستیزی و قلدری، مقایسه‌اجتماعی و قلدری ایفا کند. مطابق نتایج به‌دست‌آمده، خودشیفتگی و ماکیاولیسم بر قلدری تأثیر مثبت و معنادار دارند و جامعه‌ستیزی بر قلدری تأثیری ندارد. علاوه براین، مقایسه‌اجتماعی بر قلدری تأثیر مثبت و معنادار و حمایت‌اجتماعی بر قلدری تأثیر منفی و معنادار دارد. با توجه به مقدار به‌دست آمده برای GOF به میزان 370/0، برازش مناسب و قوی مدل کلی تأیید می-شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of perceived social support from teacher in relation to dark tried personality, and social comparison with bullying behavior in females.

نویسندگان [English]

  • Arezoo Borukanlu 1
  • Farzaneh Mikaeli Manee 2
1 Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia
2 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities. Urmia University. Urmia
چکیده [English]

The purpose of the current study was to investigate the mediating role of perceived social support from teacher in relation to dark tried personality, and social comparison with bullying behavior in females (average age: 16.82 and Sd: 1.04). The present research was descriptive-correlational and based on structural equation modeling. A total of 384 secondary school female students in Urmia were selected by multi-stage cluster random sampling method and responded the Illinois Bully Scale, Narcissistic Personality Inventory, Machiavellianism personality scale, Self-Report Psychopathy Scale, Perceived Social Support scale, Iowa-Netherlands Comparison Orientation Measure questionnaires. SPSS and Smart PLS software were used in order to analyze the conceptual model, test the research hypotheses, and statistical inference. The results of structural equation modeling confirmed the mediating role of perceived social support from teacher in the effect of Machiavellianism on bullying. Besides, the results revealed that the perceived social support from teacher could not play a mediating role between narcissism and bullying; Psychopathy and bullying; and social comparison and bullying. Based on the the findings, narcissism and Machiavellianism have a positive significant effect on bullying while Psychopathy has no effect on it. In addition, social comparison has a positive significant effect on bullying, but social support has a negative significant effect on bullying. According to the value obtained for GOF (0.370), a suitable and strong fit of the overall model was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dark tried personality
  • perceived social support
  • social comparison
  • bulling