پژوهشی در علل و پیامدهای حضانت پذیری زنان مطلقه با کاربست نظریه مبنایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور - تهران، ایران

2 کارمند کمیته امداد شهرستان مریوان

10.22051/jwsps.2022.39936.2606

چکیده

یکی از مهمترین دگرگونی‌های کمی و کیفی رو به رشد در نهاد خانواده معاصر پدیده حضانت‌پذیری زنان است. مقاله حاضر در چارچوب مطالعات جنسیتی و با استناد به تحلیل و تفسیرهای نظریه فمینیستی علل و پیامدهای این پدیده را به مثابه یک مسئله اجتماعی مورد بررسی قرار داده است. از نظر روش‌شناختی این مطالعه با رویکرد نظریه مبنایی و عمدتاً کاربرد تکنیک مصاحبه با 20 نفر از زنان مطلقه شهرستان مریوان که تحت پوشش کمیته امداد بوده‌اند به اجرا درآمده است. یافته‌های پژوهش بر اساس مدلی پارادایمی و با استخراج 13 مقوله محوری در فرایند کدگذاری داده‌ها مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته است: «جبر اجتماعی ـ قانونی» و «عواطف مادرانه» موجبات علی ‌حضانت‌پذیری را توضیح می‌دهند. «پایگاه طبقاتی» و «کودک همسری» شرایط زمینه‌ای؛ و «اختلافات زناشویی»، «ناتوانی مردان در تأمین هزینه‌های خانواده» و «خشونت خانگی» عوامل مداخله‌گر مؤثر در این وضعیت هستند. پیامدهای حضانت‌پذیری در مقوله‌های «فقر فزاینده»، «فشار نقش»، «وابستگی» و «احساس رهاشدگی» انعکاس یافته است. نهایتاً اینکه زنان با راهبردهای دوگانه «استیصال» و «تحمل» که بازنمای مواجهه ذهنی و پذیرش عینی حضانت-پذیری است نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Research on the Causes and Consequences of Divorced Women's Custody Using Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Hamed Shiri 1
  • Mohammad Habibi 2
1 Assistant Professor, Department of Sociology, Payame Noor University
2 employee of the Marivan Relief Committee
چکیده [English]

One of the most important quantitative and qualitative changes in the contemporary family is the phenomenon of women's custody, which has a growing trend. In the framework of gender studies and with reference to the to the feminist theory approach, the article examines the causes and consequences of custody as a social issue. Methodologically, the study was conducted with the Grounded theory approach and using the research interview technique. The samples are divorced women in Marivan city. Using purposive sampling and theoretical sampling, 20 people were interviewed. The finding is based on a paradigm model and is analyzed by extracting 13 central categories in the data coding process. "Socio-legal determinism" and "maternal emotions" are categories that imply causal conditions. "Class status" and "spouse child" as contextual conditions; and "Marital disputes", "men's inability to pay for family expenses" and "domestic violence" play a role as interfering conditions. The consequences of custody are reflected in the categories of "increasing poverty", "role pressure", "dependence" and "feeling of abandonment". Finally, the women react to the situation with dual strategies of "despair" and "tolerance". "Despair" represents subjective confrontation and "tolerance" means the objective acceptance of the custody.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Female head of household
  • Custody
  • Divorced women
  • Grounded theory
  • Marivan