دوره و شماره: دوره 19، شماره 4 - شماره پیاپی 69، بهمن 1400، صفحه 1-234 
واکاوی چاقی در نظام معنایی زنان در شهر شیراز

صفحه 7-45

اسفندیار غفاری نسب؛ مریم سادات دل آور