تحلیل روایت کار احساسی زنان در سال اول ازدواج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه اصفهان، ‌اصفهان، ایران. ehsan_aqababaee@yahoo.com

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات زنان، گروه جامعه شناسی، دانشگاه اصفهان، ‌اصفهان، ایران. (نویسنده مسئول). z.asgari100@gmail.com

چکیده

زنان در سال اول ازدواج بر روی احساسات خود کار کرده و آن را متناسب با مناسبات زندگی جدید‌شان سامان می‌دهند. هدف از انجام این مطالعه، کشف کار احساسی 20 زن در شهر اصفهان ‌در سال اول ازدواج با استفاده از نظریه آرلی. هوقشیلد و  تکنیک گریماس است. یافته‌ها نشان داد ‌کنش‌گری زنان برای رسیدن به یک زندگی خوب طراحی شده است. در این راستا، آنها به انجام دو نوع «کار احساسی معطوف به خود» و «کار احساسی معطوف به دیگری» دست می‌زنند. «کار احساسی معطوف به خود» غالباً با یک انگیزه درونی و با هدف ارتقای کیفیت زناشویی، خروج از یک بحران، خلق رضایت، خودتأملی و تعامل سازنده با دیگران انجام می‌گردد و به وفور از یاری یاری‌رسان‌ها استفاده می‌شود. «کار احساسی معطوف به دیگری» همواره با یک نیروی درونی و با هدف ایجاد تغییر آگاهانه، میل به بازشناخته شدن و رسیدن به خلسه سعادتمندانه صورت می‌گیرد و به‌ندرت اثری از آثار یاری‌رسان‌ها و مخالفان دیده می‌شود. ساختار قدرت در خانواده، فقدان برخی مهارت‌ها و توانمندی‌ها در زنان و عاملیت زنان در شکل‌دهی و انسجام به خانواده از جمله دلایلی است که زنان را به سمت کار احساسی معطوف به خود سوق می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Narrative analysis of women's emotional work in the first year of marriage in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Ehsan Aghababaee 1
  • Zahra Askaridastjerdi 2
1 Profesor asistente, Departamento de Ciencias Sociales, University of Isfahan
2 univecity esfahan
چکیده [English]

Women work on their emotions and adjust them to the new relationship in the first year of marriage. The purpose of this study is to discover the emotional work of 20 women in Isfahan. We will adopt Arley Hochshild theory on emotion and use narrative inquiry of Algirdas Julien Greimas . Findings show that women try to achieve a good life. They perform both self-directed emotional work and other-based one in the first year of marriage. "Self-directed emotional work" is often done with an inner motivation and with the aim of improving the quality of marriage, overcoming a crisis, creating satisfaction, self-reflection and constructive interaction with others, and the help of helpers is widely used." Other-based emotional work" is always done with an inner force and with the aim of making a conscious change, the desire to be recognized and to fall into a blissful trance, and rarely is there any trace of the helpers and opponents. There are some reasons that lead women to emotional work include the power structure in the family, the lack of some skills and abilities in women, and women's agency in shaping and integrating the family

کلیدواژه‌ها [English]

  • Action emotional work
  • Narrative analysis
  • womans
  • marriage
تولان، مایکل جی. (1383). درآمدی نقادانه-زبان‌شناختی بر روایت. ترجمه ابوالفضل حری. تهران: انتشارات بنیاد سینمایی فارابی، چاپ اول.
چندلر، دانیل. (1386). مبانی نشانه‌شناسی. ترجمه مهدی پارسا. تهران: انتشارات سوره مهر، چاپ اول.
خدادای سنگده، جواد.، نظری، علی محمد و احمدی، خدابخش. (1394). پیش‌بینی ازدواج موفق: نقش عوامل زناشویی مؤثر مبتنی بر بافت فرهنگی اجتماعی. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 14(29)، 108-97.
رحیم‌نیا، فریبرز و حسینی رباط، منصوره. (1396). شناسایی مؤلفه‌های ابعاد کار احساسی پرستاران در تعامل با همراهان بیمار. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 10(36)، 88-63.
طالب‌پور، اکبر.، عباس‌پور، ابراهیم و قنبری، کلثوم. (1397) درونی کردن نقش معلمی در قالب کار احساسی(مطالعه موردی؛ شهرستان اسلام آباد غرب)، معرفت فرهنگی اجتماعی، 10‌(37)، 90-73.
کلانتری، عبدالحسین.، روشنفکر، پیام و جواهری، جلوه. (1390). مرور سه دهه تحقیقات «علل طلاق» در ایران. مطالعات راهبردی ‌زنان، 14‌(53)، 162-129.
کیان‌پور، مسعود و آقابابائی، احسان. (1396). جامعه‌شناسی احساسات. اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان، چاپ اول.‌
گلمن، دانیل. (1393). هوش اجتماعی. ترجمه حمید رضا بلوچ. تهران: انتشارات جیحون، چاپ سوم.
Chandler, D. (2007). Semiotics: The basics. Translated by Mahdi Parsa. Tehran: Surah Mehr Publishing. (In Persian)
Cho, C. J. (2020). The work of the funeral director: Emotional labor, family and friends. A Master's Thesis of Science in Family and Child Studies, University of Central Oklahoma.
Fabianowska, J. & Halnon, N. G. (2014). Emotional labour in harm-reduction practice in Ireland: An exploratory study. Irish Journal of Applied Social Studies, 13(1), 53-65.
Goleman, D. (2014). Social Intelligence. Translated by Hamid Reza Baluch. Tehran: Jeihoon Publication. (In Persian)
Gottman, J. M. & Levenson, R. W. (2003). A two-factor model for predicting when a couple will divorce: Exploratory analyses using 14-year longitudinal data. Family Process, 41(1), 83-96.
Herman, L. & Vervaeck, B. (2001). Handbook of Narrative Analysis. University of Nebraska Press Lincoln and London, Chapter 2 Structuralism, 1.2. Actants .
Hochschild, A. R. (1979). Emotion work, feeling rules, and social structure. American Journal of Sociology, 85(3), 551-575.
Hofmanna, V. & Stokburger-Sauera, N. E. (2017). The impact of emotional labor on employees’ work-life balance perception and commitment: A study in the hospitality industry. International Journal of Hospitality Management, 65, 47-58.
Kalantari, A., Roshanfekr, P. & Javaheri, J. (2011). Three decades of researches about “divorce causes” in Iran: A review. Women's Strategic Studies Quarterly, 14(53), 162-129. (In Persian)
Keys, J. (2010). Running the gauntlet: Women's use of emotion management techniques in the abortion experience. Symbolic Interaction, 33(1), 41-70.
Lamb, K. A., Lee, G. R. & DeMaris, A. (2003). Union formation and depression: Selection and relationship effects. Journal of Marriage and Family, 65(4), 953–962.
Lavner, J. A., Karney, B. R. & Bradbury, T. N. (2016). A does couples’ communication predict marital satisfaction, or does marital satisfaction predict communication? Journal of Marriage and Family, 78(3), 680-694.
Long, L. L. & Young, M. E. (2007). Counseling and therapy for couples (2nd ed.). Belmont, CA: Thomson Brooks/Cole.
Paik, A. (2011). Adolescent sexuality and the risk of marital dissolution. Journal of Marriage and Family, 73(2), 472-485.
Pala, T.Tepeci, M. & Timur, A. (2018). The relationship between emotional labor and work-family conflict among hotel employees in Izmir city hotels. Anatolia: Turizm Arastirmalari Dergisi, 29(1), 7-18.
Rahimnia, F. & Hosseini Robat, S. M. (2017). Identifying components of emotional labor dimensions for nurses in relation to patient companion. Public Management Researches, 10(36), 63-88. (In Persian)
Rao, A. H. (2017). Stand by your man: Wives’ emotion work during men’s unemployment. Journal of Marriage and Family, 79(3), 636-656.
Talibpour, A., Abbaspour, I. & Ghanbari, K. (2018) Internalizing the role of a teacher in the form of emotional work (case study; Islamabad West). Socio-Cultural Knowledge, 10(37), 73-90. (In Persian)
‌Toolan, M. (2004). Narrative a critical linguistic introduction. Translated by Abolfazl Horri. Tehran: Farabi Cinema Foundation Press. (In Persian)
Williams, A. (2013). A study of emotion work in student paramedic practice. Nurse Education Today, 33(5), 512-517.
Yigit, A. O. & Ferda, A. A‌. (2019). The effect of emotional labor and impression management on burnout: Example of family physicians. Pakistan Journal of Medical Science, 35(3): 793-796.
Yu, J. H. & Park, T. Y. (2016). Family therapy for an adult child experiencing bullying and game addiction: An application of bowenian and MRI Theories. Contemporary Family Therapy, 38(3), 318-327.