دوره و شماره: دوره 19، شماره 3 - شماره پیاپی 68، مهر 1400 (این شماره نشریه با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران به چاپ رسیده است.) 
رفتارهای زیست محیطی زنان و اثر دینداری بر آن در شهر ساری

صفحه 7-38

علی اصغر غلامی؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ ابوالقاسم حیدرآبادی


تأثیر شکاف جنسیتی بر کارآفرینی زنان در کشورهای منتخب

صفحه 113-146

ابوالفضل شاه آبادی؛ بهناز خوش طینت؛ سمیه بختیاری خویگانی


شماره‌های پیشین نشریه

این شماره نشریه با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران به چاپ رسیده است.
این شماره نشریه با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران به چاپ رسیده است.
این شماره نشریه با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران به چاپ رسیده است.
این شماره نشریه با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران به چاپ رسیده است.