واکاوی چاقی در نظام معنایی زنان در شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. ghafari.na@gmail.com

2 دکترای جامعه‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. (نویسنده مسئول) m_dlvr@yahoo.com

10.22051/jwsps.2022.34885.2382

چکیده

پژوهش حاضر با هدف واکاوی چاقی و اضافه وزن در نظام معنایی زنان در باشگاه‌های بدنسازی شهر شیراز انجام شده ‌و برای این منظور از نظریه زمینه‌ای به‌عنوان یکی از روش‌های کیفی استفاده نموده است. مشارکت‌کنندگان در پژوهش زنانی بودند که به باشگاه‌های بدنسازی شهر شیراز برای کاهش وزن مراجعه کرده‌اند، و از این بین تعداد 12 مشارکت‌کننده ‌انتخاب ‌و مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند. داده‌ها با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل و نتیجه ‌آن‌ دستیابی به هفت مقوله محوری و یک مقوله هسته است. مقولات محوری شامل خوانش سیال از چاقی و اضافه وزن، کثرت باورها و اعتقادات مربوط به اندازه و جذابیت بدن، تصویر رؤیایی از بدن ایده‌آل، زمینه‌مندی اجتماعی و فرهنگی بدن، تفسیر اجتماعی دیگری و پزشکی شدن تناسب اندام می‌باشد. مقوله هسته نیز ‌روایت کثرت­گرا از بدن ایده‌آل است. ظهور این پدیده، با پیامدهایی مثل دوگانگی و ابهام و چندگانگی، مسئولیت شخصی و ننگ، نسبت دادن برخی از مشکلات به وزن، عدم امنیت غذایی و خوردن احساسی، ابهام و تردید نسبت به دستورالعمل‌های پزشکی، پارادوکس خوش استایلی و چاقی پذیرش برخی از کلیشه‌های مرتبط با چاقی و ناآگاهی و ابهام نسبت به رفتارهای مخاطره‌آمیز کاهش چاقی و ابهام در پیامدهای اصلی چاقی و اضافه  وزن همراه بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploration of Fatness in the Meaning System of Women in Shiraz City

نویسندگان [English]

  • Esfandiar Ghafari nasab 1
  • Maryam Sadat Delavar 2
1 Associate Professor of Sociology, Shiraz University, Shiraz, Iran. ghafari.na@gmail.com
2 Ph.D of Sociology, Shiraz, Iran. m_dlvr@yahoo.com. (Corresponding Author)
چکیده [English]

Over two past decades, the prevalence of overweight and fatness in most developing and developed countries has increased, significantly. The current study aimed to investigate overweight and fatness in the system of meanings of women in the bodybuilding clubs of Shiraz. And for this purpose. The grounded theory has been used as one of the qualitative research methods. The participants were women who attended bodybuilding clubs in Shiraz for Wight loss. Overall, in the current study 12 participants have been selected and interviewed. Data analysis was performed using open, axial and selective coding. The result of analyzing was access to seven axial categories and one core category. Axial categories are fluid reading of overweight and fatness, the plurality of beliefs and opinions about body size and attractiveness, having dreamy images about the ideal body, social and cultural conceptuality of the body, and social perception of the otherness, body fitness medicalization. In addition, the core category is a pluralistic narrative of the ideal body. The emergence of this phenomenon has brought some consequences such as duality, ambiguity and plurality.
 

 Fatness, Ideal Body, Meaning System, Shiraz Women Bodybuilder.
 

Introduction
Social pressures about weight loss and widespread views on body structure have made dissatisfaction with the body and negative body image very common among people in society, especially women. Body image is a person's perception of the size and fitness of the body, which is accompanied by other people's thoughts and views about it. On the other hand, sections of Shiraz women's society are still influenced by beliefs, values and attitudes in the cultural context of Shiraz society and are dependent on traditional roles of women in society such as housekeeping, marriage, and childcare. They do not actively participate in social and cultural activities. However, as a result of the cultural changes that have taken place in recent years, many families have found different attitudes towards women's participation in social and cultural activities. Changes due to the following: increase of higher education centres in the province, access to television programs, increase in communication networks and widespread use of the Internet. Due to these changes, attitudes and beliefs about the body or fatness and overweight have changed a lot. This study will try to address the participants' views and interpretations about fatness and overweight. In this study, the main question is what is fatness and overweight in the meaning system of women in Shiraz and what kind of interpretation of causal, interventional and contextual conditions do these women have?
 
Purpose
In this study, the views and commentary contributors to overweight and fatness be addressed and the issue is that fatness and overweight in the system meaning women Shiraz how the women's interpretation of the terms of Ali, they have interventions and contexts. The secondary objectives of this study include the following:

What has fatness and overweight been like in the meaning system of women in Shiraz and what is their perception of this fatness and overweight?
Provide a paradigm model of fatness and overweight
Provide an underlying theory of the pathways leading to fatness and overweight
Understanding the bed and matrix of causal conditions - an intervention leading to fatness and overweight
Development of theoretical concepts to explain the problem of fatness and overweight in Shiraz

Research Methods
The present study was conducted using the grounded theory method. In the present study, the research field was the city of Shiraz and the women were the bodybuilding clubs of Shiraz; After the presence of the researcher in the research field, based on the data obtained from the field, in-depth interviews were conducted with the interested people and the interviews continued until the theoretical saturation regarding the different categories of the interviewees was reached. Due to the strong gender segregation in the study area and the fact that the researcher was female, all participants were female. Due to the theoretical saturation of the categories, 12 interviews were conducted and these interviews have entered the analysis cycle.
Data collected during the research and with the help of various forms of interviews were analyzed using a coding process at different stages. Overall, the data should be coded in three stages, namely open coding, axial and selective to eventually pass the information you have provided are making theory. In the present study, three techniques have been used to validate the data: the use of audit, control or validation techniques by members and analytical comparisons.
 
Results
Data analysis was performed using open, axial and selective coding, the result of which is the achievement of seven axial categories and one core category. Key categories include the fluid reading of fatness and overweight, flexibility in believing in body size and attractiveness, dream image of the ideal body, other social endorsements, social and family expectations and contexts, and inclusion of medical guidelines. The core category is also: the utility of the fluid from the ideal body. The emergence of this phenomenon has consequences such as duality and ambiguity and multiplicity, personal responsibility and stigma, attributing some problems to weight, food insecurity and emotional eating, ambiguity and scepticism about medical instructions, the paradox of style and fatness accepting some stereotypes related to Fatness and ignorance and ambiguity about risky behaviours Fatness and ambiguity in the main consequences of fatness and overweight.
 
Discussion and Conclusion
Women's narratives have shown that body image is not a fixed structure but is dynamic and fluctuating when women are confronted with new experiences and reinterpretation of old experiences. The powerful and subconscious influence of the media on body image came from women's internal contexts (self-confidence and self-criticism) and their relationships with others, such as their cohabiting partners and other women. Participants' narratives showed that there are several identities to influence the perception of body image and that they are obese and overweight. According to other body image studies, despite concerns about their weight control, participants felt that, given the weight control they were involved in, they were equally receptive to the wide range of body size and overall appearance (from Sentence hair and clothes) emphasize. Analysis of the data showed that the methods of interpretation, integration and resistance to social culture in the formation of body image of women, clarify the attitude toward fatness. From the point of view of these women, the body image is not a static structure but has several elements, it is dynamic and variable. This "fluid" display of body image seems to lie in women's experiences and perceptions of these experiences. Women's narratives show several common themes that illustrate the reciprocal cultural and social context of body image.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fatness
  • ‌Ideal Body
  • Meaning System
  • Shiraz Women Bodybuilder
آگاه هریس، مژگان. (1390). اثربخشی چهار مداخله روان‌شناختی بر مدیریت شاخص‌های وزن و ابعاد سلامت (زیستی- روانی- اجتماعی) افراد دارای اضافه وزن. رساله دکترا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور مرکز، ایران.
اشتراوس، انسلم و کوربین، جولیت. (1392). مبانی پژوهش کیفی، فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‌ای. ترجمه ابراهیم افشار. تهران: نشر نی، چاپ دوم.
پونده نژادان، علی‌اکبر.، عطاری، یوسفعلی و دردانه، حسین. (1397). پیش‌بینی کیفیت زندگی براساس خوردن ذهن آگاهانه با میانجی‌گری تصویر بدنی و رفتارهای خوردن در زنان متأهل دارای اضافه وزن و چاقی. ‌فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 9(34)، 170-141.
حسنی‌پور ازگمی، سهیل.، فتحعلی‌پور، محمد.، دریابیگی خطبه سرا، رضا و سهیلی آزاد، علی‌اکبر. (1395). بررسی اضافه وزن و چاقی در دانشجویان علوم پزشکی تهران در سال 1394. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 4(4)، 45-40.
خداپناه، مژده.، سهرابی، فرامزر.، احدی، حسین و تقی‌لو، صادق. (1396). نقش واسطه‌ای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین سیستم‌های مغزی‌–‌رفتاری با رفتارهای خوردن در افراد دارای اضافه وزن و چاقی. ‌پژوهش در سلامت روانشناختی، 11(4)، 73-55.
رستمی، نیر و راد، فیروز. (1398). تبیین جامعه‌شناختی مدیریت بدن در بین بانوان ورزشکار. ‌مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، 17(58)، 94-63.
زرشناس، ساره.، کربلایی نوری، اشرف.، حسینی، سیدعلی.، رهگذر، مهدی.، سیدنور، رضا و مشتاق، نهاله. (1389). تأثیر ورزش هوازی بر نگرش زنان در مورد تصویر بدنی. ‌توانبخشی، 11(2)، 20-15.
صبائی ماسوله، فاطمه. (1390). رابطه خود تنظیمی، انتخاب ادراک شده، شایستگی ادراک شده و انگیزه فعالیت بدنی با بهزیستی روانی در مدیریت وزن ساکن تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
صادق‌زاده، مرضیه.، زارعی، زهرا و خرمایی، فرهاد. (1398). پیش‏بینی نارضایتی از تصویر بدنی دانشجویان دختر براساس ابعاد شخصیت. ‌مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، 17(59)، 125-99.
صادقی فسائی، سهیلا.، فاضل، رضا و رضایی، حسین. (1396). مطالعة جامعه‌شناختی رابطة مدیریت بدن و ارزش سرمایة جنسی در بین زنان (مورد مطالعه: زنان متولد دهة 60 شهر همدان). ‌مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، 15(3)، 144-101.
قادرزاده، امید.، قادرزاده، هیرش و حسن‌پناه، حسین. (1391). تأثیر مصرف رسانه‌های جمعی بر مدیریت بدن. ‌‌زن و جامعه، 3(11)، 154-125.
قانع عزآبادی، فرزانه و قاسمی، وحید. (1396). پدیده داغ ننگ چاقی در زنان 44-15 ساله در شهر یزد. ‌جامعه‌شناسی کاربردی، 28(3)، 60-41.
گافمن، اروینگ. (1386). داغ ننگ: چاره‌اندیشی برای هویت ضایع شده. ترجمه مسعود کیانپور. تهران. نشر مرکز.
محتشم امیری، زهرا و مداح، محسن. (1385). بررسی میزان اضافه وزن و چاقی در بین دانشجویان پژشکی دختر دانشگاه گیلان. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 8(2)، 162-157.
Agah Haris, M. (2011). The effectiveness of four psychological interventions on the management of weight indices and health dimensions (biological-psychological-social) of overweight people. PhD Thesis, Payame Noor University, Faculty of Humanities. (In Persian)
Carr, D., Freedman, A. M. & Patel, S. (2005). Is obesity stigmatization? body image, perceived discrimination and psychological well-being in the United States. Journal of Social Behavior, 46(1), 244-259.
Cogan, J. C. & Ernsberger, P. (1999). Dieting, weight, and health: Reconceptualizing research and policy. Journal of Social Issues, 55(2), 187-205.
Cornford, A. S., Barkan, A. L., Hinko, A. & Horowitz, J. F. (2012). Suppression in growth hormone during overeating ameliorates the increase in insulin resistance and cardiovascular disease risk. American Journal of Physiology Endocrinology & Metabolism, 303(10), E1264-E1272.
Darbandi, M., Najafi, F., Pasdar, Y. & Rezaeian, S. (2020). Structural equation model analysis for the evaluation of factors associated with overweight and obesity in menopausal women in RaNCD cohort study. Menopause, 27(2), 208-215.
Garn, S. M., Bailey, S. M., Solomon, M. A. & Hopkins, P. J. (1981). Effects of remaining family members on fatness prediction. The American Journal of Clinical Nutrition, 34(2), 148–153.
Gerbner, G., Gross, L., Morgan, M. & Signorielli, N. (1994). Growing up with television: The cultivation perspective. In Bryant, J. & Zillmann, D. (Eds.), Media effects: Advances in theory and research (pp. 43–67). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
Ghaderzadeh, O., Ghaderzadeh, H. & Hassan Panah, H. (2012). Effect of media consumption on womens, body management. Quarterly ‌Journal of Woman and Society, 3(11), 125-154. (In Persian)
Ghanee Ezabadi, F. & Ghasemi, V. (2017).  Investigating the phenomenon of obesity stigma among 15-44 year old women in Yazd. Journal of Applied Sociology, (28)3, 41-60. (In Persian)
Grace, S. G. (2020). Obesity: A sociological guide for health practitioners. Australian Journal of Primary Health, 26(5), 362-366.‏
Hassanipour Azgomi, S., Fathalipour, M., Daryabeigi Khotbesara, R. & Soheili Azad, A. (2017). Prevalence of obesity and overweight in students of Tehran University of medical sciences in 2015. Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 4‌(4), 40-45. (In Persian)
‌Khodapanah, M., Sohrabi, F., Ahadi, H. & Taghiloo, S. (2018). The mediating role of cognitive emotion regulation in the relationship between brain-behavioral systems with eating behavior in individuals with overweight and obesity. Research In Psychological Health, 11(4), 55-73. (In Persian)
Lemamsha, H., Randhawa, G. & Papadopoulos, C. (2019). Prevalence of overweight and obesity among Libyan men and women. BioMed Research International, https://doi.org/10.1155/2019/8531360.‏
Malinowska, A. M., Mlodzik-Czyzewska, M. A. & Chmurzynska, A. (2020). Dietary patterns associated with obesity and overweight: When should misreporters be included in analysis? Nutrition Reviews, 70: 110605.‏
‌Mohtasham Amiri, Z. & Maddah, M. (2006). Prevalence of overweight and obesity among female medical students in Guilan-2003. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 8(2), 157-162. (In Persian)
Ogden, J. (2010). The psychology of eating: From healthy to disordered behavior (2nd ed). United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
Ponde Nejadan, A. A., Attari, Y. A. & Hossein, D. (2018). Evaluating the predicting model of life quality based on mindful eating with mediation of body-image and eating behaviors among married women with overweight and11 obesity. Culture Counseling and Psycotherapy, 9(34), 141-170. (In Persian)
Popkin, B. M., Adair, L. S. & Ng, S. W. (2012). Global nutrition transition and the pandemic of obesity in developing countries. Nutrition Reviews, 70(1), 3-21.
Ricciardelli, L. A. & McCabe, M. P. (2004). Bio psycho social model of disordered eating and the pursuit of muscularity in adolescent boys. Journal of Psychological Bulletin, 130(2), 179-205.
Rosengren, A. & Lissner, L. (2008). The sociology of obesity. In Obesity and metabolism. Karger Publishers, 36, 260-270.
Rostami, N. & Rad, F. (2019). Sociological explanation of body management among female athletes. Quarterly Journal of Women's Studies Sociological and Psychological, 17(58), 63-94. (In Persian)
Sabai Masole, M. (2011) Search results for the relationship between self-regulation, perceived choice, perceived competence and motivation of physical activity with mental well-being in weight management of women living in Tehran. Master Thesis, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University. (In Persian)
Sadeghi Fasaei, S., Fazel, R. & Rezaei, H. (2017). Sociological study of relationship between body management and women value of erotic capital: Case study of women born in 1980s in Hamedan city. Quarterly Journal of Women's Studies Sociological and Psychological, 15(52), 101-144. (In Persian)
Sadeghzadeh, M., Zarei, Z. & Khormaee, F. (2019). Prediction of body image dissatisfaction of female students based on personality traits. Quarterly Journal of Women's Studies Sociological and Psychological, 17(59), 99-125. (In Persian)
Saguy, A. C.‌ & Riley, K. W. (2005). Weighing both sides: Morality, mortality, and framing contests over obesity. Journal of Health Politics, Policy and Law, 30(5), 869-923.
Sharafi, S. E., Garmaroudi, G., Ghafouri, M., Bafghi, S. A., Ghafouri, M., Tabesh, M. R. & Alizadeh, Z. (2020). Prevalence of anxiety and depression in patients with overweight and obesity. Obesity Medicine, 17, 100-169.‏
Strauss, A. & Corbin, J. (2013). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. )Translator: Ebrahim Afshar). Tehran: Nashr-e Ney. ‌(In Persian)
Sun, M., Feng, W., Wang, F., Li, P., Li, Z., Li, M. & Tse, L. A. (2018). Meta‐analysis on shift work and risks of specific obesity types. Obesity Reviews, 19(1), 28-40.
Tanwi, T. S., Chakrabarty, S., Hasanuzzaman, S., Saltmarsh, S. & Winn, S. (2019). Socioeconomic correlates of overweight and obesity among ever-married urban women in Bangladesh. BMC public health, 19(1), 842.‏
‌Zar-Shenas, S., Karbalaaei-Nouri, A., Hosseini, S., Rahgozar, M., Seyed-Nour, R. & Moshtagh, N. (2010). The effects of aerobic exercise on body image attitudes in women. Journal of Rehabilitation, 11(2), 15-20. (In Persian).