دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-200 
2. کلیشه‌‌های جنسیّتی و سلامت اجتماعی

صفحه 37-66

خدیجه سفیری؛ فاطمه منصوریان راوندی


3. زنانگی و ورزش

صفحه 67-92

سعیده صدیقی؛ محمد سعید ذکایی