دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 7-197 
1. تحلیل اثرات دورکاری زنان شاغل و متأهل بر تعادل کار- زندگی

صفحه 7-42

فروغ الصباح شجاع نوری؛ فاطمه خادمی؛ سمانه سادات سدیدپور


7. تأثیر سبک رهبری بر باورهای سقف شیشه‌ای زنان

صفحه 275-197

داریوش غلامزاده؛ فریده حق‌شناس کاشانی؛ فاطمه محمدخانی